جبهه واحد برای ایجاد حکومت سکولار در ایران- ویرایش دوم
http://www.ghandchi.com/4003-UnitedFrontSecularism.htm
United Front for a Secular Regime in Iran, Second Edition
http://www.ghandchi.com/4003-UnitedFrontSecularismEng.htm