حکومت سکولار *یک* حق بشر است و حکومت مذهبی هم جنگ مذهبی میآفریند
http://www.ghandchi.com/421-SecularStateHumanRight.htm  
Secular State is *a* Human Right and Religious State Creates Religious Wars
http://www.ghandchi.com/421-SecularStateHumanRightEng.htm