آینده نگری و انقلاب 57

http://www.ghandchi.com/355-Iran1357.htm

Futurism and Iran's 1979 Revolution

http://www.ghandchi.com/355-Iran1357Eng.htm