چرا ایرانسکوپ را درست کردم

http://www.ghandchi.com/298-iranscope.htm

Why I Created Iranscope
http://www.ghandchi.com/298-iranscopeEng.htm