Sam Ghandchiسام قندچي بحثهای بی اساس درباره دریافت کمک خارجی در خدمت رژیم اسلامی است
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/1911-foriegn-aid.htm

 

سالها پیش در بحثی مفصل در مورد دریافت کمک خارجی برای اپوزیسیون، گفته شد که اصل موضوع بدون قید و شرط بودن و شفافیت است تا در صورت خوش خدمتی احتمالی گیرنده کمک خارجی، مردم حواسشان باشد و یقه بگیرند (1). دو هفته پیش دوباره به روشنی به انگلیسی و فارسی توضیح داده شد که بهترین شکل کمک خارجی به اپوزیسیون ایران در شرایط کنونی چیست (2). اما عده ای یا ناآگاهانه و یا از روی غرض بحثهایی بی اساس را در این رابطه راه انداخته اند که جدا از نیت آنها، عملاً به رژیم اسلامی سرکوبگر حاکم بر ایران در این وضعیت یاری می رساند و خدمتی به مردم و اپوزیسیون نیست. مثلاً می گویند از عربستان نباید کمک دریافت کرد چون عربستان حقوق بشر را بیش از ایران سرکوب می کند. مگر فرانسه که به انقلابیون آمریکا برای پیروزی در انقلاب 1775 علیه بریتانیا کمک کرد، حقوق بشر را بیشتر از بریتانیا رعایت می کرد؟ مگر 14 سال بعد، انقلاب کبیر فرانسه در سال 1789 علیه جنایات حقوق بشری همان رژیم فرانسه که به انقلابیون آمریکا کمک کرده بود، صورت نگرفت که سند تاریخی "اعلامیه حقوق انسان و شهروند" در همان سال ثمره آن انقلاب در فرانسه است. در نتیجه مهم نیست که کمک کننده به مردم و اپوزیسیون مترقی و دموکراتیک ایران، حتی شیطان باشد، بحث این است که گیرنده باید اولاً شفاف باشد و ثانیاً باید بدون و قید و شرط کمک خارجی دریافت کند و اگر به مردم در این دو مورد دروغ گفته باشد، باید افشا شود. این درسی است که از انقلابیونی نظیر جفرسون می شود در این زمینه آموخت یعنی شفافیت و بدون قید و شرط بودن کمک خارجی. لازم به یادآوری است که به همین دلیل در زمان انقلاب کبیر فرانسه، جفرسون و دولت انقلابی آمریکا از رژیم استبدادی حاکم بر فرانسه حمایت نکردند چون قبول کمک از آن رژیم فرانسه، 14 سال پیش از آن، بدون قید و شرط بود.

 

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

سام قندچی

سایت آینده نگر ایرانسکوپ
http://www.ghandchi.com

یازدهم بهمن ماه 1396
January 31, 2018

 

پانویس:

 

1. دربارهء گرفتن کمک از خارجی ها
http://isdmovement.com/2015/0715/072915/072915.Sam-Ghandchi-On-getting-help-from-foreign-countries.htm

http://www.ghandchi.com/925-foreign-help.htm

 

2. به جای تحریم علیه ایران، چگونه به اپوزیسیون کمک کنیم
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions.htm
Instead of Sanctions against Iran; How to Help Opposition
http://www.ghandchi.com/1880-instead-of-sanctions-english.htm

 

 

 

 

 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH