Sam Ghandchiسام قندچي آیا جمهوری اسلامی برای ادغام ایران و عراق برنامه دارد

 سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1495-iri-goal-in-iraq.htm

Is IRI Planning for Unification with Iraq

http://www.ghandchi.com/1495-iri-goal-in-iraq-english.htm

بعدالتحریر اول ماه اکتبر 2017: اعلام تغییر موضع به مخالفت با هرگونه فدرالیسم برای ایران
http://www.ghandchi.com/1641-etelaieh-federalism.htm

 

tajzieh  

 

شایعاتی وجود دارد که هدف جمهوری اسلامی ایران در عراق ادغام دو کشور در واحدی یگانه است. گرچه جمهوری اسلامی رسماً استقلال کردستان عراق را رد کرده و حمایت خود را از تمامیت ارضی عراق، اعلام کرده است، اما روابط بسیار نزدیکی را با دو جناح اصلی کردهای عراق یعنی مسعود بارزانی و جلال طالبانی حفظ کرده است، و در عین حال با الیت سیاسی و مذهبی دولت مرکزی عراق روابط نزدیکی دارد. پان ایرانیستهای ایران نیز که هوادار جمهوری اسلامی نیستند و همچنین تجزیه طلبی را در ایران، رد می کنند، استقلال کردستان عراق را بمثابه گامی در جهت ایجاد کنفدراسیونیسم ایران بزرگ، قلمداد کرده اند. جناح هایی از جمهوری اسلامی ایران نیز هستند که یگانگی ایران و عراق را بعنوان پادزهری در برابر جنبشهای تجزیه طلبانه در ایران و عراق، قلمداد می کنند . مشکل است که بتوان تأثیر دراز مدت اینگونه جریانات کنفدراسیونیسم و یگانگی دو کشور را پیش بینی کرد، حرکاتی که ممکن است سوریه را نیز در بر گیرد. موضوع کنفدراسیونیسم، و خطر جنگ داخلی پس از آن، هشت سال پیش مورد بحث قرار گرفت (1).

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ
http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com

بیست و یکم تیر ماه 1396
July 12, 2017

پانویس
:

 

1. کنفدراسیونیسم نسخه جنگ داخلی برای ایران
http://www.ghandchi.com/590-Confederationism.htm
An Article in English Related to Confederationist Plans for Iran
http://www.ghandchi.com/555-FederalismeGhomiEng.htm

 

 

 

مطلب مرتبط
جبهه متحد برای مقابله با تجزیه ایران
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran.htm
United Front to Confront Breakup of Iran
http://www.ghandchi.com/1225-jebhe-zede-tajzieh-iran-english.htm   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH