Sam Ghandchiسام قندچينوع متفاوت بشر بخش چهارم: مرحله بعدی خودآگاهی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1218-human-variant-part-four.htm

Human Variant Part Four: Next Stage of Self-Consciousness   

http://www.ghandchi.com/1218-human-variant-part-four-english.htm

 

روز گذشته در بحث اهمیت ادغام موجودات دیگر بیولوژیک و کامپیوترها اشاره شد که نتیجه کار ممکن است نسبت به ادغام انسان و کامپیوتر، انواع برتری را بر روی کره زمین پدید آورد (1). اجازه دهید اکنون در مورد مرحله بعدی خودآگاهی بحث کنیم. در نوامبر سال 2010  در سایت کرزوایل اِی آی، دیالوگ زیر با ری کرزوایل در مورد مرحله بعدی آگاهی بشر، منتشر شد:

 

نگارنده این سطور نوشت: "سلام ری، در چند سال گذشته اساساً به فارسی می نوشتم و خیلی کم مطلبی به انگلیسی منتشر کردم. مطلبی که به تازگی بحث کرده ام و ممکن است برای شما جالب باشد اینکه بنظر می رسد مرحله بعدی آگاهی بشر در مورد خودآگاهی خودمان در بدنی دیگر باشد. شاید تشخیص خود در آیینه پس از عمل جراحی پلاستیک نخستین گام از این مجموعه باشد که با ارتقاء بدن به شکل مصنوعی حاصل شده و با امکان آپلود و دانلود مغز ادامه خواهد یافت. همانگونه که وقتی میمونهای با هوش تر را می بینیم که قادرند خود را در آیینه تشخیص دهند برایمان جالب است، شاید انسانهای آینده برداشت بسیار متفاوتی نسبت به ما از خودآگاهی داشته باشند و تماشای ما را سرگرم کننده، تلقی کنند. بویژه تشخیص نواهای موسیقی بمثابه بخشی از هویت شخص یا به اصطلاح اثر انگشت شخصی!" ری کرزوایل در پاسخ گفت: "سام عزیز، این جالب توجه است که چه اندازه مردم هویت خود را با ظاهر بصری خود هم سنگ می بینند. هنگامیکه خود را به شخصیت رامونا برای سخنرانی تی ئی دی در سال 2001 تغییر داده بودم، گرچه تکنولوژی وقت خیلی نسبت به استاندارهای کنونی ضعیف بود، به من این برداشت را داد که هویت حقیقی ظاهر بصری ام نیست و اینکه ما می توانیم و آن را تغییر خواهیم داد. ما نیاز به آیینه های عمیق تری داریم." و اینجانب هم در پاسخ نوشتم: "ری با سپاس از شما، در زبان فارسی مثلی هست که می گوید اگر آنچه در آیینه می بینی را نمی پسندی، خود را بشکن - نه آیینه را. ظاهراً تصویر ما در آیینه درونی موضوعی است که ارزش پژوهشی دارد" (2).

 

آنچه در سطور بالا مطرح شد با پژوهشی درباره دلیل شکست سکولاریسم در نیمی از جهان آغاز شده بود (3)، اما تحلیل ادامه یافت و به کنکاش در مورد خودآگاهی بشر هنگامیکه بسوی سینگولاریته در حرکت هستیم، ادامه یافت (4).  بنظر می رسد مرحله بعدی خودآگاهی با ادغام انسان و انواع دیگر موجودات با کامپیوترها، گره خورده است. این امر می تواند اثری فروتنانه بر انسانها داشته باشد چرا که ممکن است معاضدت پر اهمیت انواع دیگر را به خودآگاهی ما نشان دهد، و اینهمه به برکت ابزارهای هوشمند (5). در نتیجه همانگونه که در سال 2010 اشاره شد، نزدیکتر شدن بیشتر و بیشتر به سینگولاریته و فراسوی آن، مرحله بعدی آگاهی بشر، خودآگاهی در بدنی دیگر خواهد بود، چه بیولوژیک و چه غیربیولوژیک، اما اینکه خود را چگونه خواهیم دید ممکن است آنقدر آنتروپوسنتریک یا انسان مرکزبینانه نباشد وقتی انواع دیگر موجودات هم با کامپیوترها ادغام شوند.


سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
دوم مهر ماه 1395
September 23, 2016


پانویس:

 

1. نوع متفاوت بشر بخش سوم-- سؤالی از ری کرزوایل
http://www.ghandchi.com/1217-human-variant-part-three.htm
Human Variant Part Three-- a question from Ray Kurzweil
http://www.ghandchi.com/1217-human-variant-part-three-english.htm

 

2. Ask Ray, The future of human self-awareness, deeper mirrors November 15, 2010
http://www.kurzweilai.net/ask-ray-the-future-of-human-self-awareness-deeper-mirrors

 

3. چرا سکولاريسم در نيمی از جهان شکست خورد
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailed.htm
Why Secularism Failed in Half of the World
http://www.ghandchi.com/639-WhySecularismFailedEng.htm 
http://www.kurzweilai.net/ask-ray-the-future-of-human-self-awareness-deeper-mirrors/comment-page-1#comment-1489

 

4. درک خودآگاهی: تفکیک انسان از دیگر موجودات متفکر
http://ir.voanews.com/a/1404119.html
http://www.ghandchi.com/699-SelfConsciousnessEng.htm
Understanding Self-consciousness: Differentiating Humans from other Sentient Beings
http://www.ghandchi.com/708-SelfConsciousness.htm

 

5. ابزار هوشمند: شالوده تمدن جدید
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm
Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm

 


مطالب مرتبط

 

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

مباحث سینگولاریته با کامنت های کورزویل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm
Singularity Topics with Kurzweil's Comments
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil-eng.htm

 

Ray Kurzweil, Singularity is Near
http://singularity.com     
 

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH