Sam Ghandchiسام قندچينوع متفاوت بشر بخش سوم-- سؤالی از ری کرزوایل
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/1217-human-variant-part-three.htm   

Human Variant Part Three-- a question from Ray Kurzweil

http://www.ghandchi.com/1217-human-variant-part-three-english.htm

 

بخش نخست این نوشتار در نوزدهم بهمن ماه 1389 با قدردانی از مرور و کامنت ری کرزوایل در آن زمان، منتشر شد (1). ماه گذشته بخش دوم این مقاله منتشر شد که به اشتباه خود، و درست بودن نظر ری در مورد دو راه فراسوی سینگولاریته اشاره شد و این جمعبندی که پیشرفت بیولوژیک برای تغییرات دوران ساز کنونی بسیار آهسته است و آلترناتیو این که انسانها اساساً به شکل غیربیولوژیک تکامل کنند (2).

 

اکنون می خواهم از ری کرزوایل  سؤالی مطرح کنم که امیدوارم پاسخ دهد. بیاییم اول آنچه می دانیم را مروری کنیم. اساساً انسانها با استفاده از فهم خود از قوانین طبیعت رویدادهای تازه ای را به جهان عرضه می کنند که اگر کره زمین فقط مأوای اجسام بیجان بود،  وجود نمی داشتند. اما این فقط انسانها نیستند که چنین اثری دارند بلکه حیوانات، گیاهان و حتی باکتری ها اثر مشابهی را بر جهان می گذارند وقتی با استفاده از درک خود از اینکه چیزها چگونه کار می کنند نیازها و حتی مقاصد خود را کسب می کنند . البته انسانها، به برکت ابزارسازی، از خود اثر چشمگیرتری بیش از هر نوع دیگر در جهان گذاشته اند و این تأثیرات در حال حاضر به مقیاس عظیمی با اختراع ابزار هوشمند، افزایش یافته است (3).

 

البته همه ابزارهای هوشمند که از سوی انسانها به کار برده می شوند، یا وقتی جزیی از تکامل بشر می شوند، چنین اثری را از خود بر مبنای نیازها و مقاصد انسانها، برجای می گذارند. وگرنه ابزارهای غیرهوشمند یا ابزارهای هوشمند نظیر کامپیوتر اگر به خود رها شوند اجسامی هستند که کاری از خود نمی کنند. به عبارت دیگر یک درب متحرک در فروشگاه وال مارت می تواند بهتر از هر دری که آدم ها به حرکت در آورند کار کند اما اگر برای اهداف انسانهایی که صاحبش هستند برنامه ریزی نشود، نظیر هر جسم بیجان دیگر است.

 

حال سؤال این است که منطقاً هیچ دلیلی نیست که موجودات دیگر برای اهداف خود از ابزار هوشمند استفاده نکنند. حتی در طبیعت، ما برخی حیوانات را می بینیم که از ابزار استفاده می کنند یا حتی از حیوانات دیگر بعنوان ابزار استفاده می کنند، همانگونه که انسانها از سگها یا کبوتر نامه بر، بعنوان ابزار هوشمند استفاده کرده اند. بنابراین اگر ما این تکامل یا ادغام با ماشین را برای انواع دیگر موجودات در جهان بعد از سینگولاریته نظیر همانطوری که ادغام انسان و ماشین روی می دهد، داشته باشیم، چه چیزی بما انقدر اطمینان می دهد که دومی همواره برتری خود را حفظ کند؟ به عبارت دیگر، چرا مثلاً از ادغام تاردیگرادها یا خرس های آبی* و ماشین نوع برتری بوجود نیاید؟  تنها دلیل آنکه انسانهایی که از میمون تکامل یافتند نوع برتری شدند آن بود که توانستند تغییری کیفی در حواس و هوش خود به برکت ابزارسازی ایجاد کنند. وگرنه نیازهای اولیه و مقاصد انسانها لزوماً نسبت به موجودات بیولوژیک دیگر برتری نداشت.

سام قندچی، ناشر و سردبیر ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com
اول مهر ماه 1395
September 22, 2016


پانویس:

 

1. نوع متفاوت بشر مورد نياز است
http://www.ghandchi.com/653-HumanVariant.htm
New Human Variant is Needed
http://www.ghandchi.com/653-HumanVariantEng.htm

 

2. بازهم حق با کرزوایل بود
http://www.ghandchi.com/1199-kurzweil-right.htm
Kurzweil was Right again
http://www.ghandchi.com/1199-kurzweil-right-english.htm 
نوع متفاوت بشر بخش دوم
http://www.ghandchi.com/1203-human-variant-part-two.htm
Human Variant Part Two
http://www.ghandchi.com/1203-human-variant-part-two-english.htm

 

3. ابزار هوشمند: شالوده تمدن جدید
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentTools.htm
Intelligent Tools: The Cornerstone of a New Civilization
http://www.ghandchi.com/353-IntelligentToolsEng.htm

 

* تاردیگرادها  یا خرس های آبی

https://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade


مطلب مرتبط

 

 

واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر- کتاب الکترونیک
http://www.ghandchi.com/human-variant-book.htm

New Variant to Meet Human Needs-An Electronic Book
http://www.ghandchi.com/human-variant-book-english.htm

 

 

مباحث سینگولاریته با کامنت های کورزویل
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil.htm
Singularity Topics with Kurzweil's Comments
http://www.ghandchi.com/900-singularity-kurzweil-eng.htm

 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

SEARCH