نایاک NIAC

niacouncil.org

 

 

#نایاک

 

#NIAC

 

#NIACLobbies4Mullahs

 

#NIACviolatesFARA
 

 

حمایت از توفان توییتری در مخالفت با نایاک برای دوشنبه 13 خرداد 1398 ساعت 20 به وقت تهران

 

Supporting Twitterstorm to Oppose NIAC, Monday June 3, 2019, 20:00 Tehran Time

 

 

 

 


 

نایاک  NIAC

 

 

#نایاک بخشی از استراتژی کوکلاکس کلان های اسلامی برای نشان دادن خود به مثابه قربانی است

 

 

NIAC was a piece of IRI strategy to pose as a victim for internetional community

 

 

 

supporting-twitter-storm-to-oppose-niac

 

 

 


 

 

Address of this page

http://www.ghandchi.com/niac2.htm

آدرس این صفحه