اطلاعیه ای درباره ی سوء تفاهمِ برخی از دوستان درباره ی انتشار در ایرانسکوپ نیوز

سام قندچی

http://www.ghandchi.com/etelaaieh-iranscope-news.htm

 

etelaaieh-iranscope-news

 

مرتب برخی از دوستان برایم مطلب میفرستند که در فیسبوک ایرانسکوپ نیوز درج کنم. این موضوع را در چند نوشته همین هفته توضیح داده ام اما شاید دوستان با دقت مطالعه نکردند:

 

1. اینجانب دیگر مطلب تازه ای در فیسبوک ایرانسکوپ نیوز منتشر نمی کنم.

2. در فیسبوک و توییتر شخصی، فقط مقالات خودم همیشه منتشر شده و خواهد شد.

3. در توییترِ فارسیِ «ایرانسکوپ نیوزِ همزمان»، و در توییترِ انگلیسیِ ایرانسکوپ نیوزِ همزمان، توییتهای هرفرد یا جمعی که حساب آنها اضافه شده باشد، اتوماتیک منتشر می شود، از جمله توییتهای خودم از حساب شخصی. ضمناً هرکسی مطالبی شامل هتک حرمت یا اسپم بنویسد یا بدونِ توضیحِ دلیل، بازتوییت کند، از لیستها حذف می شود.

4. در توییتر ایرانسکوپ نیوز، فقط، علاوه بر اطلاعیه های ایرانسکوپ، لینک نشریه ی دو روز در هفته ی جنبش سکولار دموکراسی ایران، برنامه های مهستان و اطلاعیه های مربوط به حزب سکولار دموکرات ایرانیان، منتشر می شوند و همیشه نیز گفته ام که شخصاً از هواداران آنها هستم، هرچند عضو نیستم! ضمناً مطالب خبرگاه حزب سکولار دموکرات ایرانیان مثل همه ی دیگر مطالب، از طریق توییتر سردبیر آن، اتوماتیک در «ایرانسکوپ نیوزِ همزمان» منتشر می شود.

 

امیدوارم این یادداشت رفع سوء تفاهم کرده باشد و متأسفم وقت ندارم که شخصاً به همه ی دوستان پاسخ دهم.

 

با سپاس از توجه و حمایت همه ی شما دوستان و درک موقعیت اینجانب که فقط یکنفر هستم و امکاناتم نیز بسیار محدود و بیش از این از عهده ام بر نمی آید!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول دی ماه 1399
December 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH