یادی از چند زن زندانی سیاسی و مدنی در این روز هشتم مارس 2021

Remembering a Few Woman Political and Civil Rights Prisoners in Iran on this day of March 8, 2021

http://www.ghandchi.com/chand-zane-zendaani-030821.htm

 

chand-zane-zendaani-8-march

 

 با پوزش از بسیاری زنان زندانی که از قلم افتاده اند

Apologies to many woman prisoners not noted here


گلرخ ایرایی
https://bit.ly/2Ob0O8n
زینب جلالیان
https://bit.ly/3kXZaTt
مریم اکبری منفرد

https:/bit.ly/3c9cnVz
صبا کردافشاری
https://bit.ly/3v5qfJ2
راحله احمدی
https://bit.ly/3bpevcD
سپیده فرهان
https://bit.ly/3quysmt
زهرا محمدی
https://bit.ly/3rr5Qfq
زهرا رهنورد
https://bit.ly/2MTmRjc
آتنا دائمی
https://bit.ly/2OxqyM8
نسرین ستوده
https://bit.ly/3ev4Y5Z
نازنین زاغری
https://bit.ly/2OujjEz
یاسمن آریانی
https://bit.ly/3rtkWAZ
منیره عربشاهی
http://bit.ly/3c38voU

سهیلا حجاب
https://bit.ly/3rs31uC