توییتر سام قندچی

Sam Ghandchi's Twitter

@ghandchi
https://twitter.com/ghandchi

 

لطفاً توجه کنید که مطالبِ مندرج در توییتر ِ سام قندچی و توییتر ایرانسکوپ، متفاوت هستند و اگر مایلید لطفاً هردو را فالو کنید.

Please note posts on Sam Ghandchi's Twitter are different from Posts on Iranscope Twitter, and if interested, please follow both

 

@ghandchi  

 

@ghandchi

 

آدرس توییتر سام قندچی

Sam Ghandchi's Twitter Address

@ghandchi

https://twitter.com/ghandchi

 

 

 

 

 

 

 

آدرس این صفحه

Address of this page

http://www.ghandchi.com/at_ghandchi_twitter.htm