Sam Ghandchiسام قندچي  نتیجه قانون تک فرزندی برای برخی بازنشستگان چینی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/942-one-child-china.htm

درباره تجربه جنبش کمونیستی در کشورهای مختلف از جمله ایران بسیار نوشته شده است (1). و مقایسه نتایج آن در روسیه و چین و اینکه امروز در چین فضای امنیتی بیشتر از روسیه است نیز بسیار بحث شده است (2).

 

اجرای قانون تک فرزندی یکی از کارهایی است که دولت کمونیستی چین انجام داد و خیلی در مورد موفقیت آن صحبت می شد. اما امروز که چین کشوری سرمایه داری است نتایج اجرای قانون تک فرزندی برای برخی از افراد پیر و بازنشسته مسأله ساز شده است.

 

ماجرا این است که وقتی قانون تک فرزندی تصویب شد قرار بود چین کشوری سوسیالیستی باشد و در بهشت کمونیسم آینده، مردم در زمان پیری تأمین باشند. اما امروز افراد مسن مانند دوران قدیم در چین با کمک مالی فرزندان خود زندگی می کنند از جمله در خانه فرزندان خود در سنین پیری سکنی دارند.

 

حالا آن دسته از افراد پیر که یک فرزند داشتند و آن فرزند هم درگذشته است نه تنها با تراژدی مرگ فرزند روبرو هستند بلکه منبع اصلی درآمد برای زندگی خود را در ایام پیری از دست داده اند و آمار خودکشی در میان این دسته از افراد پیر چندین برابر بقیه بازنشستگان است وقتی که حقوق بازنشستگی کفاف یک زندگی حداقلی را هم نمی دهد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير ایرانسکوپ

http://www.iranscope.com

http://www.ghandchi.com 
بیست و نهم خرداد ماه 1394
June 19, 2015

 

پانویس:

 

1. آنچه از تراژدی جوانشیر و حزب توده می توان آموخت
http://www.ghandchi.com/940-javanshir.htm

 

2. مقایسه ای بین چین و روسیه
http://www.ghandchi.com/920-china-vs-russia.htm

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

 

 

 

SEARCH