جمهوری اسلامی ایران سایت من را فیلتر میکند
http://www.ghandchi.com/407-FilteredSite.htm
Islamic Republic of Iran is Filtering My Site
http://www.ghandchi.com/407-FilteredSiteEng.htm