sam-ghandchi اصلاح طلبان و مجاهدین: دو راه برای بازگرداندن برنامه ی کمربند سبز به خاورمیانه
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4067-eslahtalaban-mek.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

eslahtalaban-mek

 

در دوران جنگ سرد، طرحی بنام کمربند سبز، از سوی آمریکا و متحدانش نظیر عربستان سعودی و ترکیه در خاورمیانه، جهت مقابله با شوروی سابق دنبال می شد، و به رغم آنکه آغازِ حرکتِ خمینی در ایران، به این طرح ربطی نداشت، اما در آخرین روزهای پیش از انقلاب 57، در گوادلوپ، این طرح به ایران هم بسط داده شد و از خمینی حمایت شد؛ البته خمینی بعد از پیروزی در ایران، به آمریکا پشت کرد! طی 42 سال گذشته، دو نیرو در عرصه ی سیاست ایران، با دو برنامه ی سیاسی متضاد، در پی احیاء طرح کمربندِ سبزِ قدیم بوده و هستند، و می خواهند خاورمیانه و ایران را، به عربستانِ سعودیِ اواخرِ قرنِ بیستمِ، که طالبان را در افغانستان و پاکستان راه اندازی کرد، تبدیل کنند، و به همین دلیل به اشکالِ مختلف در این سالها، ضد «سکولار دموکراسی»، عمل کرده اند. این دو نیرو، یکی اصلاح طلبان، بویژه در داخل کشور، و دیگری سازمان مجاهدین خلق، بویژه در خارج کشور هستند. عملکرد امثال عطا مهاجرانی در لندن و کلاً «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، یکسوی این تلاشهاست که توسط اصلاح طلبان دنبال می شود؛ و تشکیلاتی نظیر سازمان مجاهدین با نشان دادن ممتد چهره ی رهبر خود خانم مریم رجوی با حجاب اسلامی، که می خواهد تصویری در سطح جهانی ایجاد کند که گویی زنان ایران خواستار ادامه ی حجاب اسلامی هستند، سوی دیگر این تلاشها است! واقعیت اینکه مردم ایران و اپوزیسیون دموکراتیک، سالهاست از هرگونه طرح اسلامگرایی عبور کرده و در تلاش جهت تحقق بخشیدن به آینده ای سکولار دموکرات برای ایران، متحد هستند، و این جریانات واپسگرا می خواهند، با فریب جامعه ی بین المللی با هدف به عقب راندن ایران، یا این رژیم را به شکلِ بخشی از کمربند سبز، استمرار بخشند، و یا که برای تداوم بخشیدن به موجودیت کوکلاکس کلانهای اسلامی، این بار از نوع کمربند سبز، پس از سرنگونی رژیم اسلامی حاکم، راهی پیدا کنند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

چهارم فروردین ماه 1400
March 23, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles