sam-ghandchi توییت نوری علا درباره ی داخل و خارج؛ اما، اصل مسأله: چپ آلترناتیو نیست
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4045-left-is-not-the-alternative.htm

پی نوشت اسفندماه 1399: چند وقت پیش با یکی از قوم و خویشهایم در ایران احوال پرسی درباره ی فامیل می کردم و گفتم خوش به حال شما که می توانید با هم حرف بزنید، در پاسخ گفت این یکساله که به خاطر کرونا هیچکسی را ندیده ایم و ما هم در ایران تماسمان با یکدیگر، فرقی با تماسی که با شما در خارج می گیریم نیست، همین شکلی از طریق اینترنت است! دیدم که آنچه دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا به تازگی در توییتر مطرح کرده واقعاً بحث درستی است، داخل و خارج ندارد، از جمله اکنون که با وضعیت کشتار رژیم از معترضان در بلوچستان روبرو هستیم! س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     *

 

left-is-not-the-alternative

 

امروز توییت دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا را در مورد آلترناتیو در داخل و خارج خواندم. ببینید این بحثهای داخل و خارج را یک عده چپی ها یا کسانیکه می گویند چپی نیستند اما از نظر فکری هنور همانگونه می اندیشند، علم کرده و می کنند! چرا؟ چون می بینند که در خارج آلترناتیوی برای ایران ندارند و در نتیجه می گویند آلترناتیو در داخل است و شما هم نمی توانید تحت شرایط خفقان ثابت کنید چنین چیزی وجود خارجی ندارد! اجازه بدهید برایتان وضع مشابهی را مثال بزنم. بعد از آنکه شوروی و چین کاملاً از هم جدا شدند، یک بار در همان سالهای آغاز دهه ی 1970 از یکی از رهبران مائوئیستها پرسیدم که اگر شوروی دیگر «سوسیال امپریالیست» است، پس آن کمونیستهای واقعی در شوروی که لابد استالینیست-مائوئیست باید باشند، و آلترناتیو این "رویزیونیستهایی" که اکنون سوسیال امپریالیست یعنی همان امپریالیست می خوانیم، پس کجا هستند؟ گفت آنها در حال کار زیرزمینی هستند و نمی خواهند احزاب شان را اعلام کنند که در خطر بیافتند! البته بعدها دیدیم که خود مائو هم می دانست که احزاب مائوئیست زیر زمینی در شوروی وجود خارجی نداشتند، و آلترناتیوِ شوروی، در واقع غرب بود و خود مائو هم به این واقعیت کاملاً آگاه بود، و به همین علت حتی خودِ چین هم با آمریکا علیه شوروی متحد شد، ونه آنکه منتظرِ به اصطلاح اقدامِ آلترناتیوِ احزاب مائوئیستی در قلب شوروی برای سرنگونی آن رژیم بماند، که وجود خارجی نداشتند، و به همین دلیل، دقیقاً کاری که مائو و چوئن لای در دیدار با نیکسون و کیسینجر در پکن کردند، اتحاد با آمریکا برای براندازی شوروی بود! در ایران نیز، «چپ آلترناتیو نیست»، چه در داخل کشور و چه در خارج، و همه ی بحثهای آلترناتیو داخل و خارج را هم، چپی ها راه انداخته اند، چون هنوز فکر می کنند اینها آلترناتیو هستند! همانطور که روز گذشته بحث شد در ایران "متأسفانه با این اپوزیسیون نمی شود به «تغییر رژیم» دست یافت." بهترین طرحی که وجود دارد، راهکار آلترناتیوی است که شورای گذار ارائه کرده، اما مرتب از اینطرف و آنطرف، از سوی چپی ها و حزب مشروطه، سنگ می اندازند!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سوم اسفند ماه 1399
February 21, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles