sam-ghandchi در حاشیه ی بحث توازن نظارتی در پادکست 18 فوریه 2021 سکولار دموکراتها
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4043-podcast021821-isdp.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15      16

 

podcast-check-and-balance

 

چند دقیقه پیش به پادکست بسیار شنیدنیِ روز گذشته ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در مورد «توازن نظارتی» یا «چک اند بَلَنس» گوش می کردم. آنچه درباره ی این پادکستها برایم جالب است اینکه تقریباً همه ی گروههای چپ در اپوزیسیون مدعی هستند که نگرشی علمی به جهان دارند، و اکثرِ دیگر نحله های سیاسی به استثنای جریانات مذهبی، کمابیش چنین ادعایی دارند، اما فقط در این جلساتِ کادرهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان که برای عموم قابل دسترسی است، حقیقتاً دیدگاههای متنوع علمی مورد بحث قرار می گیرد! در واقع با طرح موضوع «توازن نظارتی» و جداسازی و بعد مطالعه ی ارتباط اجزاء بعنوان یک متدولوژی، بحث این هفته با مدیریت آقای بیژن آتشین جان، از سوی دکتر اسماعیل نوری علا آغاز شد. واقعیت این است که چنین برخوردی اصل متدولوژی علم است که دکارت در کتاب خود درباره ی متد مطرح، و در آنجا تأکید بر «روشن» و «منفک» بودن اجزاء می کند. در واقع به درستی دکتر نوری علا بر اهمیت این موضوع در مورد «توازن نظارتی» جان لاک، در عرصه ی سیاست تأکید داشت، که نشان دهنده ی برخورد علمی جان لاک به این موضوع متدولوژی در عرصه ی سیاست است و می دانیم جامعه ی آمریکا در انقلاب استقلال و قانون اساسی بعد از آن بیشترین تأکید را بر اندیشه ی جان لاک در عرصه ی سیاست، داشته است.  در حقیقت کتاب آدام اسمیت تحت عنوان ثروت ملل در سالی منتشر شد که آمریکا بیانیه ی استقلالش را نوشت. در آنزمان هنوز شکل اصلی ثروت، حتی در اروپا و آمریکا، دارائی ارضی بود، اما اسمیت بدرستی تشخیص داد که مالکیت کارخانه ای ثروت آینده ی جهان است. در شهرها هم این ثروت، یا در رابطه با اقتصاد کشاورزی مناطق دور شهرها توسعه مییافت، و یا در موارد شهرهای مجاور دریاها، ارتباط با تجارت خارجی، ضامن رشد ثروت آن شهرها بود. چرا  آدام اسمیت در بحث ثروت ملل از *تقسیم کار* جامعه صنعتی شروع میکند، و میگوید که تولید کشاورزی راحت نمیتواند به تقسیم کار بپردازد، و در مقایسه تولید کارخانه ای، در همان زمان وی، که تولیدی جوان بود، به چندین هزار بخش تقسیم و ثروت زا شده بود، و در همان موقع اسمیت این تقسیم کار ها را به هزاران جز، ذکر میکند. وی میخواهد روند آینده ی زایش ثروت را درک و با آن حرکت کند، یعنی آنکه تقسیم شدن کار و تعدد اجزا به معنی مالکیت تعداد زیادتر اجزا، بیان رشد مالکیت صنعتی بود. این بحث را 17 سال پبش در رساله ی «ثروت و عدالت در ایران فردا» به تفصیل توضیح دادم، و اینکه امروز در اقتصادهای فراصنعتی با مالکیت دانشی، وضع از چه قرار است، اما در اینجا منظور اینکه برخورد دکتر نوری علا به موضوع تقسیم به اجزاء و درک رابطه ی آن اجزاء، نظیر کاری است که دکارت در متد علمی در علوم طبیعی مطرح می کند، و آدام اسمیت در عرصه ی اقتصاد، و در حقیقت در موضوعات اجتماعی-سیاسی اینچنین روشهایی لازم است که از جمله در مورد توازن نظارتی در مبحث فدرالیسم و غیرفدرالیسم به کار رود، یعنی کاربرد همین متدولوژی علمی، که متأسفانه در بحثهای بی پایان اپوزیسیون ایران در این عرصه، اصلاً متد علمیِ توازن نظارتی، مطرح نمی شود! بحثهای دیگری که در این پادکست از سوی شرکت کنندگان مطرح شد نشان از این دارد که کادرهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان تازه ترین دستاوردهای علمی را دنبال می کنند. آقای امیرجوان پیکر بحثهایی در مورد ارتباط سینگولاریته یا تکینگی در مقایسه با این متدولوژی علم مطرح کردند که بسیار شنیدنی بود. خانم نسترن نیکی علیی نیز از بُعد دیگری به مقوله ی جداسازی نگاه کردند و موضوعاتی نظیر دانش و عدالت جویی و جدایی مذهب و حکومت را مورد بحث قرار دادند و مشخصاً به موضوعات عملی در عرصه های فرهنگی نظیر روز زن پرداختند و اینکه برگزیدن مثلاً روز تولد حضرت فاطمه بعنوان روز زن، در واقع جزئیاتی است که نیاز به طرح کل موضوع سکولاریسم را در جزئیات، ضروری می کند، و در ادامه خانم سپیده قیاسوند نیز این مبحث را در برخورد به رژیم اسلامی، مورد بحث قرار دادند و اینکه کلاً این حزب که موضع سکولاریسم سیاسی دارد به این مسأله چطور برخورد می کند. آقای افشین بابازاده نیز به موضوع شکافتن اجزاء سیستم برخورد کرده و به کار ابن سینا در رابطه با تفکیک اجزاء بدن و ارتباط آنها، اشاره کردند. آقای محمود ابطحی بحثهای بسیار جالبی در مورد ارتباط قانع کردن نیویورک در زمان تدوین قانون اساسی آمریکا مطرح کردند که هم پلورالیسم را در اندیشه ی آغازگران سیستم سیاسی در آمریکا نشان می داد و هم اینکه تأکید نیویورک را که از بقیه ی ایالات در زمینه ی سکولاریسم سیاسی جلوتر بود، و کلاً اهمیت بحثهای نیویورک را به درستی نشان دادند که در واقع در اجزای آن، نظیر اینکه مقامات دولتی نباید بتوانند در تشکیلات هر مذهبی شغلی داشته باشند، بسیار اهمیت داشت. در پایان آقای شهرام عباسپور به نقش انسان بعنوان وسیله اشاره کرده و نیاز به پیدا کردن آگاهی در این مورد را خاطر نشان کردند، که خود در نگرش علمی حائز اهمیت بسیار است. در واقع آنچه می بینیم همه ی عرصه های مطرح شده در این جلسه، نظیر بحث دکارت است که اجزای مورد مطالعه را *با صراحت* و *انفکاک* مطرح می کنند و بعد رابطه ی آنها را متدودیک، بررسی می کنند. کلاً این جلسه ی حزب سکولار دموکرات ایرانیان نشاندهنده ی نگرش علمی بسیار چشمگیر در بینش رهبری و کادرهای این حزب است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم اسفندماه 1399
February 20, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles