sam-ghandchi دیدگاه ایرانیان از «آلترناتیو»، بهشت است
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/4009-paradise.htm

Iranians' View of Alternative, is Paradise

http://www.ghandchi.com/4009-paradise-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

paradise

 

لغت شناسان می گویند لغت «پَرَدایز» در زبان انگلیسی ریشه اش از «پردیس» در فارسی باستان است، به معنی «بهشت». چهار سال پیش این نگارنده رساله ای نوشتم تحت عنوان «کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران» و در آن انقلاب 1357 را مورد بحث قرار دادم که اهدافش شبیه ایده آلهایی بود که مارکس در فراخوانی برای «بهشت بر روی زمین»، در ابتدای فعالیت سیاسی اش در کتاب «نقد فلسفه ی حق هگل»، مطرح کرده است، و در پایان عمر نیز در «نقد برنامه ی گوتا»، همین کار را کرده است! متأسفانه آن رساله ی صاحب این قلم هیچوقت به انگلیسی ترجمه نشده است. در چند روز آینده، ما وارد 42 سالگی انقلاب 1357 می شویم و گرچه ایرانیان در 20 سال گذشته برای سکولار دموکراسی تلاش کرده اند، اما همه ی آلترناتیوهای سکولار دموکرات حمایت عمومی کسب نکرده اند. می دانیم «وعده های ما سکولار دموکراتها در مقایسه با اسلامگرایان و کمونیستها اصلاً چشمگیر نیست». مردم همچنان امیدهایی به اصلاح طلبان اسلامی دارند که قابل دسترسی بودنِ همان وعده های خمینی را برای بهشت روی زمین، اما تحت رهبری اصلاح طلبان، تکرار می کنند. همین را می شود در مورد امیدهایی گفت که توسط کمونیستهای رادیکال که حامی اصلاح طلبان اسلامی نیستند، ارائه می شود، و آنارشیستها، و همچنین می توان در مورد اکثر نیروهای اپوزیسیون وقتی رهبران آنها، به قابل تحقق بودنِ وعده هایی که به مردم می دهند، امیدی ندارند؛ اما، با اینحال آن وعده ها را تکرار می کنند تا هوادارانشان را حفظ کنند! اجازه دهید توضیح دهم که منظورم از واقعگرایی چیست! شخصاً برای نزدیک به 40 سال در جنبش آینده نگری در آمریکا، فعال بوده ام. یکی از موفق ترین تشکیلاتهایی که در این مدت دیده ام، «بنیاد لایف بوت» است. آقای اریک کلاین کسی است که مسؤل آن تشکیلات است که خیلی صادقانه برای این کار سخت، زحمت کشیده است. تقریباً یکسال پیش، او با موردی از سرطان روبرو شد و صندوقی مالی برای دریافت کمک جهت تأمین مخارج درمانی اش تشکیل داد و این در آمریکا است که مردم بیمه و غیره دارند، در کشوری که 250 سال است سکولار دموکراسی برقرار بوده، در نتیجه حالا آیا ما در اپوزیسیون سکولار دموکراتیک و آینده نگر ایران می توانیم، چیزی بهتر از این را برای ایران وعده دهیم، اگر که نخواهیم دروغ در مورد نوعی بهشت ارائه کنیم؟ از سوی دیگر، مردم ایران «بهشت را بعنوان یک آلترناتیو»، طلب می کنند و برای ما اپوزیسیون سکولار دموکرات و آینده نگر ایران، که گزینه ای را بعنوان آلترناتیوی از روی حقیقت، ارائه می کنیم، نمی توانیم با وعده های دروغین نیروهایی که در بالا ذکر شد، رقابت کنیم و به قول آمریکایی ها، بین صخره و سنگ سخت، گرفتار شده ایم! با اینهمه، آنچه در نوشتار «حزب آینده نگر در پی هدفی که مارکس به آینده دور موکول می کرد»، بحث شده، بیان حقیقت است، که حتی در ضمیمه ی 2020 پلاتفرم حزب آینده نگر، با دقتی موشکافانه، انعکاس پیدا کرده است، اما اینها چیزی نیست که ایرانیان می توانند برای آینده فوری در فردا، انتظار داشته باشند! همانطور که حتی در آمریکا پس از 250 سال سکولار دموکراسیِ موفق، زندگی یک فعال آینده نگر که در بالا توصیف شد، نمونه ای از این واقعیت است!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفتم بهمن ماه 1399
January 26
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles