sam-ghandchi جامعه ی فراصنعتی و دعواهای دوباره ی سکولارها با یکدیگر
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3995-secular-infighting-again.htm

Post-industrial Society and Secular Infighting Again

http://www.ghandchi.com/3995-secular-infighting-again-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

secular-infighting-again

 

نیم قرن پیش ما شاهد سقوط جامعه ی صنعتی بودیم و همزمان شاهد خیزش جامعه ی فراصنعتی که به بهترین شکل توسط زنده یاد دانیل بل توصیف شده، یعنی پایان دو راه موفقیت جامعه ی صنعتی: لیبرالیسم و سوسیالیسم! سقوط شوروی در 1989 در افغانستان خود را نشان داد وقتی واقعیتِ تازه، مترادف شد با خیزش نیرویی ماقبل صنعتی بنام اسلامگراییِ طالبان، که از شکاف در تمدن مدرن برای بازگشت خود پس از قرنها عقب نشینی، استفاده کرد. دعواهای اخیر میان پروگرسیوهای سوسیالیست از یکسو و لیبِرتِرینهای حزب چای در آمریکا از سوی دیگر، به ترقی جامعه ی فراصنعتی کمکی نمی کند و توجه را از مقابله با نیروهای ماقبل صنعتی منحرف می کند و به این شکل به ترقیِ جامعه، آسیب میرساند. راهِ به جلو، آینده نگری کرزوایلی است و نه جستجو برای پاسخ به معضلات کنونی در ایدئولوژیهای جامعه ی صنعتی که برای 300 سال مفید بودند، اما دیگر مدتهاست کهنه شده اند و به همین دلیل حرکتهای واپسگرایانه نظیر جنبش نیو اِیج در سالهای 1980 باعث منحرف شدن ترقی خواهی شد. همانطور که پیشتر بحث شد، بهترین برخورد به کشمکشهای کنونی در آمریکا اعتدال است، و بازگشت کالتهای قدیمی به صحنه بیهوده است، همانطور که در سالهای 1980 بیهوده بود، و این کالتهای واپسگرا، ترقی خواهی را در عصر کنونی، از نفس می اندازند و ما را از مقابله ی مؤثر با حملات پیش صنعتی و بویژه تهدید جدی کوکلاکس کلانهای اسلامی به تمدن بشری، باز می دارند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم دی ماه 1399
January 16
, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون-برگزیده

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

ghandchi-english-articles

 

SEARCH

 

ghandchi-all-articles