Sam Ghandchiسام قندچي عدالت اجتماعی: سؤالی برای پروگرسیوهای سوسیالیست در کنگره آمریکا
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3987-socialists-in-us-congress.htm

Social Justice: A Question for Progressive Socialists in US Congress

http://www.ghandchi.com/3987-socialists-in-us-congress-english.htm

پی نوشت 21 دی ماه 1399: حزب چای، پروگرسیوها و ضرورت اعتدال

پی نوشت 26 دی ماه 1399: جامعه ی فراصنعتی و دعواهای دوباره ی سکولارها با یکدیگر

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

progressives-socialists-in-us-congress  

 

این نگارنده سالهاست در مورد موضوعات مرتبط با عدالت اجتماعی در قرن بیست و یکم، بحث کرده ام، و طی انتخابات سال 2020 آمریکا، در چند برهه ی زمانی، برنامه های سیاسی پروگرسیوهای آمریکا را، مورد بحث قرار دادم. می فهمم که کانون توجه پروگرسیوها نیز بر عدالت اجتماعی متمرکز است، اما برعکس صاحب این قلم که آینده نگری کرزوایلی را ترویج می کند، آنها برنامه های سوسیالیستی از طریق مالیاتهای بالا را دنبال می کنند. سؤالی دارم از پروگرسیوهای کنگره ی آمریکا؟ پروگرسیوهای ممکن است مالیاتها را برای برنامه های سوسیالیستی افزایش دهند، اما هیچ گارانتی وجود ندارد که وقتی آن مالیاتها دریافت شوند، آن پول را دولت صرف برنامه های سوسیالیستی کند! در حالیکه همین حالا بسیاری از ثروتمندان که پروگرسیوها می خواند از آنها مالیات بیشتری دریافت کنند، دارند برای برنامه هایی که در خدمت مردم است پول صرف می کنند، نمونه ای خوب بنیاد ملیندا و بیل گیتز است. همچنین بسیاری از شرکتهای سهامی تمرکزشان بر ایجاد فراوانی بیش از اغلب برنامه های دولتی به مردم کم درآمد کمک کرده است، فقط نگاهی بیاندازید به برخی کارهایی که والمارت انجام می دهد که قیمت بسیاری از محصولات را تا سطحی پایین آورده که کسانیکه به سختی قادر بودند آن محصولات را خریداری کنند، قادر به خرید شده اند. اما افزایش مالیاتها را بر ثروتمندان و یا چنان شرکتهای خصوصی، بدون در نظر گرفتن این فاکتورها، به تلاشهای ذکر شده در سکتور خصوصی، آسیب وارد می کند.

 

آیا بهتر نیست که اخذ مالیاتهای جدید و حتی مالیاتهای قدیم، ایجاد فراوانی را توسط سکتور خصوصی اقتصاد، در نظر گیرد. آیا پروگرسیوهای سوسیالیست می توانند در مورد درک خودشان از این مسائل جدی، توضیح دهند. ما دیگر در قرن نوزدهم زندگی نمی کنند و نه سرمایه داری و نه سوسیالیسم معنایی را ندارند که در قرن نوزدهم داشتند، و تلاشهایی که برای ایجاد فراوانی در همه ی سکتورهای اقتصادی انجام می شود از جمله در بهداشت و آموزش، بیش از همه ی برنامه های دولتی، به طبقات پایین، یاری می رساند. نمی خواهم اهمیت دولت رفاه اروپایی را برای فقرا انکار کنم اما ما نمی توانیم آنگونه طرحها را امروز پیاده کنیم حتی اگر که بخواهیم. اتحادیه های کارگری در آمریکا چیزی در حال مرگ در آمریکا هستند، به این دلیل که شمار کارگران صنعتی بطور مداوم در حال کاهش است و آنها بودند که استخوانبدی اصلی دولت رفاه را تشکیل می دادند. ما به طرح های تازه برای عدالت اجتماعی در قرن 21 نیازمند هستیم، نه طرحهایی که ممکن بود در قرن نوزدهم کارائی داشته باشند!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

نوزدهم دی ماه 1399
January
9, 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH