Sam Ghandchiسام قندچي آقای کدیور مشکل نه «جانشینی» است و نه «ولایت فقیه»!
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3980-kadivar.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

kadivar  

 

آقای کدیور، نوشته ی شما را خواندم، و درست که مشکل فقط جانشینی نیست، اما خیر، اولین قدم، حذف «ولایت فقیه» نیست، بلکه «جدایی حکومت و مذهب» است! لطفاً این مقاله ی 11 سال پیشِ صاحب این قلم را بخوانید و ببینید که اگر اپوزیسیون افغانستان و عراق گول حرفهای امثال شما را نخورده بودند، امروز بعد از حدود 20 سال که از سقوط طالبان و صدام می گذرد، هنوز تحت حاکمیت یک رژیم اسلامی قرار نداشتند! خیر ما از همین حالا «حکومت سکولار دموکرات» می خواهیم و قدم اول هم نوع تازه ای از حکومت اسلامیِ بدون ولایت فقیه، برای تداوم بخشیدن به رژیم مذهبی نیست که شما اصلاح طلبانِ رنگارنگ برای مردم ایران تجویز می کنید. به اندازه ی کافی رهبری اصلاح طلبان و امثال عطا مهاجرانی ها در 40 سال گذشته به ادامه ی این رژیم جنایتبارِ کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، یاری رسانده است! اینهم لینک ویدیوِ مراسم تشییع جنازه ی یک زندانیِ عقیدتیِ اهل‌سنت به نام «حمید راست بالا» که هنگام بازداشت کودک بوده و دو روز پیش نظیر ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر که در روزهای اخیر اعدام شده اند، در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شد!

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

سیزدهم دی ماه 1399
January 3, 202
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH