Sam Ghandchiسام قندچي آمریکاستیزی: چپ ایران ضروری است خود را از نو تعریف کند
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3966-left-needs-redefine.htm

Anti-Americanism: Iranian Left Needs to Redefine Itself

http://www.ghandchi.com/3966-left-needs-redefine-english.htm

پی نوشت پنجم دی ماه 1399: پيرامون آمریکا ستیزی چپ ایران

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

left-needs-redefine  

 

شخصاً چپ نیستم و آینده نگرم و به روشنی اختلافات و توافقاتِ آینده نگری و چپ را در گذشته در مقاله ای در دو بخشِ اول و دوم به فارسی، و به انگلیسی (بخش اول و دوم)، توضیح داده ام. اما چپ در همه ی دنیا همیشه ضدآمریکایی نبوده. اساساً شورویِ سابق و بلوک شرق در بیشتر تاریخ خود و بعد هم چین، تا پیش از عادی سازیِ روابط هنگام سفر نیکسون به چین و دیدار با مائو، آمریکاستیز بودند؛ و در گذشته، موضوعِ استراتژی شورویِ سابق برای نابودی سرمایه داری و در رأس آن آمریکا، به فارسی و انگلیسی، بحث شد. اما، بسیاری از نیروهای چپِ اروپایی، و چین بعد از عادی سازی روابط با آمریکا در زمان مائو، نه تنها آمریکاستیز نبودند، بلکه آمریکا را متحد خود می دانستند و در واقع کمونیستهای ویتنام که شاید طولانی ترین جنگ را با آمریکا در تاریخ خود داشته اند، اکنون چند دهه است که نه تنها روابط خوبی با آمریکا دارند، و بسیاری از آمریکایی ها برای زندگی در دوران بازنشستگی به آن کشور میروند، بلکه دولت ویتنام که همان رژیم کمونیستی است، آمریکا را متحد خود در مقاومت در برابر ادعاهای ارضی چین، محسوب می کند. در نتیجه آمریکاستیزی همیشه و در همه جا، استراتژی چپ نبوده است! از دیدگاه صاحب این قلم، ضروری است که چپ ایران (از جمله بخش اصلی جبهه ملی که چپ هستند)، آمریکاستیزی را کنار بگذارند، چرا که به مردم ایران و حتی به خودِ چپ، به این دلیل، لطمات زیادی وارد شده است.

 

اساساً چپ در تاریخ، با عدالت خواهی تعریف می شود. البته از دیدگاه این نگارنده، حکومت شوراییِ مورد نظر اکثریت چپ ایران، در عمل هیچ چیزی به جز اقتصاد دولتی نیست و نخواهد بود و بحث مالکیت عمومی در مانیفست مارکس و انگلس هم در جزئیات همان مالکیت دولتی بود و در عمل به همان هم ختم شد، و گزینه ی اقتصاد با برنامه ی دولتی یا اقتصاد متکی بر بازار، دو گزینه ی اصلی در تاریخ جامعه ی صنعتی بوده اند و ادعاهای امثال گرامشی برای ایجاد نوعی خودگردانی که در برخی کشورهای اروپای شرقی نظیر یوگسلاویِ تیتو آزمایش شد، در عمل همیشه به همین دو گزینه منتهی شده و می شود و این ادعا که حکومت شوراییِ به اصطلاح "راستین" می تواند چیزی چندان متفاوت با آنچه در شوروی سابق بود به ارمغان آورد، رؤیایی بیش نیست و در عمل همه ی قدرت در دست دولت متمرکز خواهد شد، و خودِ گرامشی نیز تا آخر در حزب هوادار شوروی باقی ماند. اما مبارزه ی چپ برای عدالت اجتماعی در کشوری که اقتصاد آن بر اساس بازار هست، نه تنها ممکن، بلکه سالهاست در اکثر کشورهای اروپایی از جمله در سوئد، اتریش، فرانسه و بریتانیا، شاهد آن هستیم و دست برقضا در اکثر آن کشورها، دولتهای چپ به رغم سمتگیری با سیستم دولت رفاه، نه تنها آمریکاستیز نبوده اند، بلکه بیش از بسیاری احزاب محافظه کار در آن کشورها، حامی آمریکا بوده اند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

اول دی ماه 1399
December 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH