Sam Ghandchiسام قندچي یک واکسن کرونا: «اِم آر اِن اِی» وسیله ای برای یاددادن به سیستم ایمنی که ویروس را تشخیص دهد
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3960-mRNA.htm

A Corona Vaccine: mRNA a Vehicle to Train Immune System to Recognize Virus

http://www.ghandchi.com/3960-mRNA-english.htm

پی نوشت بیست و ششم اسفندماه 1399: این مقاله سه ماه پیش منتشر شد هنگامیکه واکسن بایونتک که از اِم آر اِن اِی استفاده می کند در محافل علمی مورد بحث بود. تکنولوژی بایونتک در واقع اساس واکسن فایزر برای کووید-19 است که امروز در سرخط خبرهای روز قرار دارد. س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

mRNA-covid19-corona  

 

پیشتر در این مورد که در 8 سال گذشته چه بر سر پژوهشهای ژنتیک آمد، بحث کرده ایم و حرف تازه ای نیست. شانزده سال پیش، این نگارنده رساله ای منتشر کردم تحت عنوان «تولید فرا انسان مرکزی» و در آنجا به کارهای ری کرزوایل در آن عرصه اشاره شد، و در میان مباحث ژنتیک، از جمله «ام آر اِن اِی»، مورد بحث قرار گرفت. جالب است که امروز در ژورنال «اِی اِی اِی اِس» خواندم که یک واکسن جدید کرونا از «اِم آر اِن اِی» استفاده می کند تا سلول ها را به تولید پروتئین سارز-کوو-2 برانگیزد که به دستگاه ایمنی بدن یاد دهد تا ویروس کووید-19 را تشخیص دهد!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

29 آذر ماه 1399
December 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH