Sam Ghandchiسام قندچي  رژیم اسلامی اشغالگرِ بیگانه نیست
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3955-regim-e-eslami.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6     7

 

regim-e-eslami.png  

 

بعضی دوستان در اپوزیسیون سالها ست که رژیم اسلامی را مغول، بربر و اشغالگر بیگانه می خوانند و فکر می کنند با این حرف، ایرانیت خود را بیشتر ثابت می کنند. تلاش کردم بیش از دو سال پیش، در مقاله ای تحت عنوان «اصل تفاوت رژیم اسلامی 57 و دولت مغولها در ایران»، اشتباه این دوستان را بدونِ ذکرِ نامِ کسی، نشان دهم، اما همچنان این اشتباه به دلیل نفرتی که جنبش روشنفکری ایران از این رژیم دارد، تکرار می شود و به همین دلیل دوباره کمی بیش از یکماه پیش یادداشتی نوشتم تحت عنوان «چرا اسلامگرایان را به «مغولها» تشبیه نمی کنم و به «کوکلاکس کلانها» تشبیه می کنم»، تا این کج فهمی را بیشتر توضیح دهم. ببینید در تاریخ بسیاری از دیدگاههای اجتماعی، جهانی شده اند و نه لزوماً از طریق اشغال! مثلاً درست است که تسلط مذهب اسلام بر ایران اساساً از طریق اشغال نظامی بوده اما در بسیاری نقاط دیگر جهان از طریق نظامی نبوده و همین حرف را در مورد مسیحیت، آیین یهود، هندوئیسم، بودائیسم و دیانت بهایی می توان گفت. همچنین دیدگاههای سکولار، نظیر لیبرالیسم، سوسیالیسم و غیره در جهان اشاعه یافته اند، و نه لزوماً از طریق نظامی، هرچند مثلاً حاکم شدن کمونیسم استالینی بعد از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی از طریق اشغال نظامی بود. در واقع راه افتادن جریان اسلامگرایی در ایران از طریق اشغال نظامی نبوده و همین 10 روز پیش در مقاله ی کوتاهی، دوباره این موضوع بحث شد. می دانم دوستانی که این بحثها را می کنند از روی احساسات ناسیونالیستیِ به حق آنها، بعد از 42 حاکمیت کوکلاکس کلانهای اسلامی بر ایران است، اما واقعاً نگریستن با دیدگاه اشغالگر به رژیم اسلامی، از اساس غلط است. همانطور که قبلاً توضیح داده شد به دلیل زیر این جریان اسلامگرایی را «کوکلاکس کلانهای اسلامی» می خوانم:

 

"اینجانب هنوز نتوانسته ام در تاریخ ایران نمونه ای از آنچه مقصودم است پیدا کنم و به همین دلیل این جریان را «کوکلاکس کلان اسلامی» خوانده ام و همین یکماه پیش، در نوشتاری تحت عنوان «چرا اسلامگرایان را به مغولها تشبیه نمی کنم و به کوکلاکس کلانها تشبیه می کنم»، توضیح داده شد که اینها شباهتی به «مغولها» ندارند چرا که مغولها، عقب مانده بودند و جامعه ی ایران را، به همین دلیل به عقب کشیدند اما به درجه ای که آگاهتر می شدند، خودشان بخشی از جامعه ی ایران شدند و نه آنکه واپسگرا باشند و به دلیل واپسگرایی مانع ترقی و پیشرفت شوند! تنها نمونه ای که در تاریخ پیدا کرده ام که نیرویی به رغم آگاهی از ترقی و پیشرفت، تلاشی مستمر برای 100 سال انجام داد تا کشوری را که به الغای برده داری در سال 1865 دست یافته بود، به عقب ببرد و مناسبات برده داری را بازگرداند، کوکلاکس کلانها در ایالات جنوبی آمریکا بودند که طی 100 سال حتی با دوشقه کردن سیاهان می خواستند آمریکا را، به هر قیمتی که شده، به عقب ببرند و از بیرونِ آمریکا هم نیامده بودند. در نتیجه از خوانندگان عذر می خواهم که «کوکلاکس کلانهای اسلامی» بهترین اصطلاحی بوده که برای بیان این پدیده ی اسلامگرایی در نیم قرن گذشته، پیدا کرده ام یعنی برای آنهایی که در فرانسه میروند سر معلمی را از بدن جدا می کنند. کوکلاکس کلانهای آمریکا نیز یک عده مغول و بربرِ عقب مانده نبودند؛ اما، آدم دوشقه می کردند، و هدفشان نیز به عقب کشیدن جامعه بود؛ زنده یاد رابرت بِرد، سناتور نامدار آمریکایی پیش از آنکه موضع خود را درباره ی تبعیض نژادی تغییر دهد، کوکلاکس کلان بود! کوکلاکس کلانهای اسلامی که ما با آنها روبرو هستیم، جریانی وحشتناکند و لازم است که جهان این واقعیت را درک کند و ما ایرانیان به دلیل روبرو بودن با این پدیده برای بیش از نیم قرن، وظیفه ی بین المللی جهت آگاهسازی مردم جهان در این زمینه داریم و همانطور که در نوشتار «تهدید کوکلاکس کلانهای اسلامی برای جهان چقدر جدی است»، به فارسی و نیز به زبان انگلیسی بحث شده، اصلِ کار، ایدئولوژیک، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و نه نظامی، و تلاشهای آگاهسازی نیز به ایران یا نوع شیعه ی آن نباید محدود شود و ضروری است که کوششهای ما بین المللی باشد و با هردو نوعِ اصلیِ سنی و شیعه، مقابله کنیم. در پایان اضافه کنم که بویژه در جنبش زنان، درک این تفاوتِ عقب ماندگی و واپسگرایی، اساس نوع فعالیت مدنی و سیاسی را تغییر می دهد، و می تواند در موفقیت یا شکست آن جنبش، تعیین کننده شود."*

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و دوم آذر ماه 1399
December 12, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH