Sam Ghandchiسام قندچي شانزدهم آذر: «دو روزِ دانشجو» و معنای وحدت برای دموکراسی خواهی
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3946-do-rooze-daaneshjoo.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20

 

do-rooze-daaneshjoo  

 

دو روز پیش سالگرد 16 آذر سال 1332 بود و به دلایلی که سالهاست بحث شده، به همراه سالگرد 18 تیر 1378، هردو، یعنی 16 آذر و 18 تیر، «روز دانشجو»، خوانده می شوند. و داشتن «دو روز دانشجو» در ایران، موضوع تازه ای نیست، همانطور که در آمریکا تا به امروز دو روزِ کارگر وجود دارند، و روز کارگرِ رسمی در این کشور، اول ماه مه نیست، در حالیکه در اکثر نقاط جهان، روز اول ماه مه جشن «روز کارگر» برگزار می شود، و این واقعیت به رغم آنکه خودِ رویداد اولِ ماهِ مه در محله ی یونانی ها در شهرشیکاگو در همین آمریکا، روی داده است! در ایران بعد از رهایی از رژیم اسلامی ممکن است «روز دانشجوی» رسمی نه 16 آذر شود و نه 18 تیر و شخصاً امیدوارم هر روزی که انتخاب شود، نظیر چهارم ماه ژوئیه یعنی روز استقلال در آمریکا، در روز دانشجو، هم دانشجویان و هم بقیه ی مردم به شادی بپردازند و نه جنگ و جدل برای داشتن حداقل حقوق دموکراتیک! اما واقعیات حاضر، در پی ضعیف شدن جنبش دانشجویی در سال جاری به دلیل مجازی شدن دانشگاهها در اثر شیوع کرونا، امسال رژیم اسلامی توانست حداکثرِ بهره برداری را از این وضعیت به نفع خود انجام دهد و تا توانست تاریخ 16 آذر را تحریف کرد؛ ویدیوی لینک شده از آقای «همنشین بهار» تحت عنوان «شانزده آذر ربطی به سفر نیکسون ندارد»، واقعیت تاریخی را که رژیم اسلامی خیلی تلاش کرد که امسال مخدوش کند، توضیح داده است. واقعیت اینکه امسال جنبش دانشجویی در این شرایطِ مجازی شدن دانشگاهها نمی دانست چگونه عمل کند؛ در حالیکه، دو سه ماه پیش در آمریکا به رغم مجازی شدن زندگی روزمره، جنبش دفاع از حقوق سیاهپوستان حتی پرقدرت تر از گذشته در اکثر خیابانهای شهرهای آمریکا در شرایط کرونا در کشور، برگزار شد، یعنی مجازی شدن به معنای پایان جنبشهای اعتراضی خیابانی نیست و حتی اگر این مجازی شدن ادامه پیدا کند، جنبش دانشجویی ایران نیز راه خود را برای شرایط تازه باز خواهد یافت. رژیمها همیشه تلاش می کنند از روزهایی نظیر سالگرد مشروطیت به نفع خود استفاده کنند اما این بدان معنا نیست که اپوزیسیونِ دموکراتیک که وارث به حق این روزهای دموکراسی خواهی است، صحنه ی مبارزه را ترک کند و این روزها را دو دستی روی سینی نقره کار، به رژیم استبدادی غاصب این روزها، هدیه کند! در زمان جنگ ایران و عراق، رژیم تلاش کرد خود را سخنگوی جنبش ملی ایران معرفی کند، رژیمی که فقط یکسال پیش از آن، به روشنی ضدیت خود را از طریق سخنرانیِ آیت الله خمینی علیه نهضت ملی و با فحاشی به شخص دکتر مصدق، اعلام کرد و گفته بود اسلام از اساس با دموکراسی و ملی گرایی مخالف است؛ اما، با تغییر اوضاع ایران به شرایط جنگی، ناگهان رژیم دم زدن از «ملی» بودن را آغاز کرد! متأسفانه بعضی نیروهای سیاسی نظیر چریکهای اکثریت در آن وضعیت که به جمعبندیِ ائتلاف با رژیم اسلامی برای دفاع از سرزمین رسیده بودند، برخی رهبرانشان خوش رقصی کردند و به صفوف سپاه پاسداران برای قلع و قمع جنبش سربداران در آمل پیوستند و هنوز به رغم آنکه همان افراد در رهبری فداییان اکثریت حضور دارند، از خودشان در این مورد انتقادی نکرده اند. امروز نیز برخی از رهبران چریکهای اکثریت که در ائتلاف شورای گذار حضور دارند، سوء استفاده ی رژیم اسلامی را از سالگرد 16 آذرِ امسال بهانه کرده و تلویحاً خواستار حذف سالگرد 16 آذر بعنوان روز دانشجو از تقویم اپوزیسیون، و عملاً تقدیم این «روز دانشجو» به رژیم اسلامی شده اند! مطمئناً اگر ایشان فداییان اکثریت را در شورای گذار بعنوان مقام اجرایی نمایندگی می کند، نمی تواند این موضعِ ایشان بدون اطلاع تشکیلات چریکهای اکثریت باشد! با اینحال این موضوعاتِ تکنیکی، اصلِ بحثِ این نگارنده در این مقاله نیست، بلکه دوباره «چریکهای اکثریت» نظیر آنچه در دوران جنگ عراق کردند، دارند با اختلافات در درون اپوزیسیون به اشتباه برخورد می کنند، و آن دفعه می خواستند با شرکت در جنایات علیه سربداران، رژیم اسلامی و سپاه پاسداران را در ائتلاف تازه ی خود با آنها، خوشحال کنند و این بار می خواهند سلطنت طلبان را در این ائتلاف تازه خشنود سازند! مدتی پیش در مورد شخصی که البته ربطی به چریکهای اکثریت نداشت و می خواست مرا وادار به ایفای نقش در وحدت سلطنت طلبان و جمهورخواهان در اپوزیسیون کند، اشاره کردم و نوشتم شاید حق با او بود و اینجانب می توانستم چنین نقشی ایفا کنم اما برخورد او باعث نابودی زندگی شخصی ام شد و با اینحال او را بخشیدم. ببینید، وحدت را با دروغ و زیر فرش زدن حقایق نمی توان به دست آورد بلکه باید به رغم وجود حقایقِ تلخ و شیرین تاریخی، به وحدت رسید، و به همین دلیل، «گذشت» از یکسو و در عین حال «روبرو شدن با حقایق» از سوی دیگر، راه موفقیت است. در آستانه ی 16 آذر امسال، بخاطر ضعیف شدن جنبش دانشجویی در یکسال گذشته در اثر مجازی شدن دانشگاهها، نیروهای سیاسی و مدنی و حقوق بشری در خارج از کشور می توانستند نقش مهمی با کمک به جنبش دانشجویی، ایفا کنند، اما دو تشکیلات «شورای گذار» و «حزب مشروطه»، کاملاً درباره ی فرارسیدن روز 16 آذر امسال، سکوت اختیار کردند و به تصور این نگارنده، آنها این کار را بخشی از مسابقه ای تلقی کردند که در ماههای اخیر برای نشان دادن وفاداری شان به پادشاهی خواهان ایران و شخص آقای رضا پهلوی، انجام داده اند و چقدر تأسف بار، زیرا این کارشان هزار برابر بدتر از کشمکشهای توهین آمیزِ بیهوده بر سر به اصطلاح "تجزیه طلبی" است! حضور آقای عبدالله مهتدی و آقای یزدان شهدایی در رهبری شورای گذار درد ما نیست و همین تجربه ی ساده ی برخورد به شانزده آذر امسال این واقعیت را نشان داد، وقتی در همه ی 42 سال گذشته چنین اشتباهات فاحشی نظیر آنچه چریکهای اکثریت در رابطه با اپوزیسیون در دوران جنگ با عراق مرتکب شدند، و ماجرای جنایت علیه سربداران آمل، اپوزیسیون را نابود کرد! اینگونه اشتباهات از تحلیلهایِ غلطِ واقعیت پیش رو و تصورات کودکانه درباره ی فعالیت در ائتلافها و جبهه ی واحد، ناشی می شود. اتحاد پادشاهی خواهانِ امروزِِ ایران و جمهوریخواهانِ امروزِ ایران به گردِ دموکراسی خواهی است و نه حولِ موضوعات تاریخی در دوران شاه، که بخواهیم چیزی را مخفی کنیم. شاید کسی که بیش از همه در مورد «دموکراسی خواهی» سخنرانی می کند، شخص آقای رضا پهلوی است. در نتیجه روشن است که مسأله ی مرکزیِ اتحاد، موضوع برقراری دموکراسی در ایران است، و روز 16 آذر بهترین فرصت برای دفاع از دموکراسی در ایران بود، همانطور که ویلی برانت در دیدار خود از ورشو زانو زده بود به رغم آنکه خودش مبارزه ی مخفی علیه فاشیسم کرده بود ونه آنکه فاشیست باشد. آقای رضا پهلوی نقشی در نقض دموکراسی در تاریخ ایران نداشته است. حتی پادشاهی خواهانی که نقش داشته اند، امروز به خاطر دموکراسی در ایران دارند مبارزه می کنند. چرا شورای گذار و حزب مشروطه به جای بلند کردن پرچم دموکراسی خواهی در آستانه ی روز 16 آذر، سکوت اختیار کردند و صحنه را به دست رژیمی دادند که 42 سال است بدترین سرکوبها را علیه دانشجویان و همه ی مردم ایران انجام داده است. امیدوارم دیگر چنین اشتباهاتی شورای گذار و حزب مشروطه ی ایران نکنند. از دیدگاه صاحب این قلم، هر دو این تشکیلاتها برای دموکراسی خواهی مبارزه می کنند و در هر روز تاریخی که سمبل دموکراسی خواهی است، پادشاهی خواهانی نیز که در این تشکیلاتها هستند با بقیه ی اپوزیسیون شریک هستند و رژیم استبدادی کوکلاکس کلانهای اسلامی آخرین مدعی برای این روزها است، وقتی فعالان دانشجویی در زندانها هستند و همین روزهای 16 آذرِ امسال، طرحهای شورای صنفی دانشجویان را بخوانید که به آن زندانیان دانشجویی تقدیم شده است، و دانشجویان نیز با همه ی این سختی ها، دو روز پیش، روز 16 آذر خود را برای دموکراسی خواهی برگزار کردند. کمک کنیم که آنها برای این اقداماتِ دموکراسی خواهانه شان پیروز شوند و با فریبکاریهای رژیم اسلامی، به جان هم نیافتیم. چه کسی پادشاهی خواه باشد و چه جمهوریخواه، وقتی که دارد برای پایان دادن به رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی و برقراری حکومت سکولار دموکرات در ایران تلاش می کند، مورد حمایت همه ی ما سکولار دموکراتها است، چه قبلاً بخشی از رژیم شاه بوده، چه بخشی از رژیم اسلامی! مخالفت ما با هیچکسی شخصی نیست و خواهان رژیمی سکولار دموکرات برای ایران هستیم. حتی امیدوارم دوستانی از فداییان اکثریت که این اشتباه فاحش را در این روزها دوباره انجام دادند، از این موضوع درس بگیرند و نقطه ی تمرکز خود را بر دموکراسی خواهی بگذارند و نه تلاش برای گول زدن مردم و پاک کردن تاریخ! استالین، تاریخ حزب بلشویک را هر روز بعد از کشتن بوخارینی دیگر، از نو می نوشت و فکر می کرد با اینکار تاریخ را تغییر داده است. تاریخ، تاریخ است، چه بخشهایی از آن، خطاهای پادشاهی خواهان باشد و چه خطاهای جمهوریخواهان، چه خطاهای کمونیستها باشد و چه خطاهای لیبرالها یا محافظه کاران، باید تمرکز خود را بر آینده ای سکولار و دموکراتیک متمرکز کنیم، وگرنه وقت خود را با دعوا درباره ی تاریخ، تلف خواهیم کرد که به هر حال تاریخ است و بس!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هجدهم آذر ماه 1399
December 8, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH