Sam Ghandchiسام قندچي درباره ی «نقد فلسفه ی حق هگل» نوشته ی کارل مارکس
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3945-marx-critique-of-hegel-s-philosophy-of-right.htm

About 'Critique of Hegel's Philosophy of Right' by Karl Marx

http://www.ghandchi.com/3945-marx-critique-of-hegel-s-philosophy-of-right-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

marx-critique-of-hegel-s-philosophy-of-right  

 

به تازگی مقاله ای توسط یکی از صاحب نظران و فعالان قدیمی جنبش چپ ایران در مورد نیاز به تغییر استراتژی و شکل مبارزه ای که فعالان چپ در زمان ما باید در پیش گیرند، منتشر شده که موضوع بحث در این یادداشت نیست. مقاله ی مورد اشاره، نوشته ی مارکس تحت عنوان «نقد فلسفه ی حق هگل»، از نوشته های نخستین کارل مارکس را، بعنوان منیع اصلی بحث، بطور موافقت آمیز، مطرح کرده است. از این نگارنده 3 سال پیش، رساله ای منتشر شد تحت عنوان «کن فیکون مارکسیستی سال 57 در ایران»، که در آنجا نوشته ی مارکس تحت عنوان «نقد فلسفه ی حق هگل»، بعنوان پیش زمینه ی «نقد برنامه ی گوتا» که مارکس در اواخر عمر نوشته، مورد انتقاد قرار گرفته و دوست عزیز دکتر اسماعیل نوری علا ، زحمت ویراستاری و انتشار وسیع آنرا متحمل شدند. متأسفانه هیچگاه آن بررسی را بطور مجزا در مورد موضوعِ «نقد فلسفه ی حق هگل»، منتشر نکردم به رغم آنکه 80 درصد آن نوشته در بررسی اثر مارکس است، و همچنین فرصت ترجمه ی آنرا به انگلیسی نداشتم چرا که مطلبی طولانی و بغرنج است و ترجمه ی آن به این سادگی نیست، با اینکه برای خوانندگان انگلیسی زبان نیز می تواند مورد استفاده باشد.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

هفدهم آذر ماه 1399
December 7, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH