Sam Ghandchiسام قندچي دوای کمونیستها برای بازتولید سرمایه داری: سرکوب
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3936-regeneration.htm

Communist Remedy for Regeneration of Capitalism: Suppression
http://www.ghandchi.com/3936-regeneration-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3    4     5     6      7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21

 

regeneration  

 

بیست و پنج سال پیش مقالاتم را در چند جا از جمله دو سال در سایتی چپی بنام «اخبار روز» منتشر می کردم که ویراستار آن از شاخه ای از فداییان اکثریت بود. یک روز مقاله ای به فارسی در مورد ادعاهای آقای احمدی نژاد درباره ی عدالت اجتماعی برایشان فرستام و در آن نوشته بودم که وعده های محمود احمدی نژاد مثل قولهای کمونیستها است، عدالت خیالی در حرف اما دیکتاتوری در واقعیت. مقاله ای نیز 3 هفته پیش از آن تاریخ، به فارسی و به زبان انگلیسی، با تحلیلی مشابه با ارائه ی دیدگاههای کارل پوپر برایشان ارسال کرده بودم. هردو مقاله، اول منتشر شدند اما فوراً از سایت برداشته شدند و پس از آنهم همه ی مقالاتم از آرشیو آنها حذف شد و در ایمیلی ادیتور اخبار روز برایم یادداشتی نوشت که «نشریه ما و کادر تحریریه آن، خود را سوسیالیست میداند، و نسبت به عدالت طلبی سوسیالیستی هنوز تعلق خاطر دارد. ما نمیتوانیم به درج مطالبی اقدام کنیم که بنیانهای اعتقادی ما را به نا حق با فاشیسم اسلامی و هر تفکر ضد انسانی دیگر برابر میداند. خوب باشید». به عبارت دیگر آنها کارهای کارل پوپر را نیز سانسور می کنند! این نگارنده نیز درباره ی آن جریانات همان 25 سال پیش پاسخی نوشتم که آنها هیچوقت منتشر نکردند، و این پایان انتشار مطالبم درسایت اخبار روز بود. دستکم این کم دردتر از تهدید مرگی بود که در سال 1359 از یک گروه کمونیستی دریافت کردم وقتی هنوز در ایران زندگی می کردم چرا که مارکسیسم را آنزمان رد کردم!

 

واقعیت این است که کمونیستها همیشه از «بازتولید سرمایه داری» حتی بعد از عروج به قدرت نگران بوده اند و این موضوع نه تنها به شکل اشتباه مارکس در «نقد برنامه ی گوتا»، بعنوان دیکتاتوری پرولتاریا بیان شده، بلکه به صراحت توسط لنین و مائو وقتی در اوج قدرت بودند نیز گفته شده است هنگامیکه آنها هر دو نگرانی خود را از مناسبات کالایی حتی به شکل ساده ی مبادله ی چیزی که انسانها بعنوان دارایی های شخصی در جامعه ی کمونیستی دارند، بیان کرده اند که می تواند سرمایه داری را بازتولید کند. همانگونه که این نگارنده دو سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «بعد از دموکراسی، چگونه از بازتولید استبداد در ایران جلوگیری کنیم»، بحث کرده ام، وجود مالکیت خصوصی می تواند همچنین از بازتولید استبداد جلوگیری کند. به عبارت دیگر، هم برای دموکراسی و هم برای عدالت اجتماعی، انسانها باید بطور مداوم در هر جامعه ای تلاش کنند. هیچ مدینه ی فاضله ای نیست که بشود از طریق سرکوب مناسبات کالایی برای تضمین دموکراسی و عدالت اجتماعی پایدار به آن رسید، بلکه آنگونه طرح های دیکتاتوری پرولتاریا نسخه ی دسپاتیسم در نیمی از جهان در قرن بیستم بودند و ما نباید هرگز آن اشتباه را تکرار کنیم که کسانی با حسن نیت زیر پرچم سوسیالیسم و کمونیسم، ایده های مشابهی را تجویز کنند. بشریت بهای گزافی به خاطر آن اشتباه داده است! راه رسیدن به دموکراسی و عدالت اجتماعیِ سطح بالاتر از آنچه تحت لیبرال دموکراسی و سوسیال دموکراسی کسب شده، بسیار پایه ای تر از آن است که با این فرمولهای استبدادی بشود به دست آورد، و به تفصیل در کتاب «آینده نگر: نوروز بشریت در قرن بیست و یکم؛ واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر»، مورد بحث قرار گرفته است.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دهم آذر ماه 1399
November 30, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH