Sam Ghandchiسام قندچي چرا با نظریه ی دکتر شهرام آرین در مورد مردم ایران مخالفم
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3929-shahram-aryan.htm

پی نوشت هفتم دی ماه 1399: کارکرد بستر فرهنگی سخنران شهرام آرین

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

shahram-aryan  

 

روز گذشته دکتر شهرام آرین در مهستان سکولار دموکراسی ایران یک سخنرانی داشتند تحت عنوان «کارکرد بستر فرهنگی بر پتانسيل تکاملی جامعه و کشور»! شکی ندارم که بسیاری از پژوهشهای تاریخی ایشان با ارزش هستند، اما وقتی این نظرات در رابطه با برنامه ریزی مبارزات سیاسی جاری مطرح می شوند، همانطور که در رابطه با کارهای پژوهشی مشابهی در اپوزیسیون ایران سه سال پیش در مطلبی تحت عنوان «اول سکولار دموکراسی یا اول حل مشکلات چند هزار ساله»، توضیح داده شد، موضوع دیگری است. درک ایشان از دیدگاههای کارل پوپر نیز درست نیست، و اگر نقد پوپر را از تاریخگرایی با دقت مطالعه کنند، نه تنها در نقد «فلسفه ی تاریخ هگل»، و ماتریالیسم تاریخی مارکس است، بلکه دقیقاً اینگونه برخوردهای مشابه تاریخگرا را، که خودِ ایشان نیز در رابطه با یک قوم یا ملت مطرح می کنند، پوپر به نقد کشیده است. همچنین برداشت ایشان از مکس وبر گرچه بخشاً درست است اما اصل بحث پروتستانیسمِ وبر، در مورد صبر برای نتیجه گرفتن است، که امروز پیشرفت در جوامع فراصنعتی غرب، برعکس عمل می کند، و نمیشود با اینگونه تجربه های تاریخی، این واقعیت تازه را توضیح داد. به هر حال پژوهشهای تاریخی گرچه مفید است اما نباید از آنها فرمولی برای سیاستِ روز درست کرد، یعنی نباید اشتباهِ ماتریالیسم تاریخی مارکس و مارکسیستها را به شکل دیگری تکرار کرد و حتی خود انگلس هم در نامه اش به بلوک در سال 1890 حذر کردن از چنین کاری را خاطر نشان کرده، و خودِ مارکس در هجدهمین برومر لویی بناپارت، برخوردی مشابه دارد. برخی دیگر نیز با فرمولهای تاریخی دیگری دوست دارند به وضعیت سیاسی امروز ایران پاسخ دهند که 5 ماه پیش در نوشتاری تحت عنوان «بعضی ها مرا به یاد «آین رند» می اندازند»، مورد بحث قرار گرفت. اما اصل موضوع در اینجا، نقد تاریخی نیست که دکتر شهرام آرین از به اصطلاح "قوم" و ملت ایران می کنند، که اینجانب آنرا نپسندیده ام، بلکه نادرست بودن این دیدگاهها را در مورد دلیل وضعیت کنونی ایران خیلی ساده می شود ملاحظه کرد، اگر که نگاهی به «کره جنوبی» و «کره شمالی» بیاندازیم، یک ملت بوده که کمی بعد از جنگ جهانی دوم در پی جنگ کره، به دو کشور تقسیم شده، و امروز، «کره جنوبی» کشوری پیشرفته است که با آمریکا و بقیه ی کشورهای پیشرفته ی جهان در عرصه ی تولیدات فراصنعتی رقابت می کند، در حالیکه در «کره شمالی» مردم مجبور شده اند، علف بخورند. مخالفتم با تاریخگرایی جهت طرح برنامه ی سیاسی برای آینده ی ایران ابداً به این معنی نیست که برای کارهای پژوهشی دکتر شهرام آرین و دیگر همکارانشان در عرصه ی تاریخ، ارزشی قائل نباشم و امیدوارم موفق باشند. ضمناً در رابطه با دیدگاههای معتزله و اشعریه که در سخنرانی دیروز، ایشان مورد بحث قرار دادند، و بحث درستی نیز که در رابطه با امام محمد غزالی مطرح کردند، شاید مطالعه ی یادداشتی در رابطه با صوفیگری که چند سال پیش، از این نگارنده منتشر شده، مفید باشد. با بهترین آرزوها برای ایشان و همکارانشان و تلاشهایی که در عرصه پژوهشهای تاریخ، انجام داده اند.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوم آذر ماه 1399
November 23, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH