Sam Ghandchiسام قندچي نوری علا و ابطحی: انحلال طلبی، تئوری بازی، توازن پایدار و ناپایدار شدن توازن
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3921-podcast26isdp.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

podcast26isdp  

 

چهار روز پیش، پادکست شماره 26 حزب سکولار دموکرات ایرانیان منتشر شده است. سالهاست دکتر اسماعیل نوری علا نظر خود را مبنی بر «انحلال» رژیم اسلامی مطرح کرده که با آنچه در اپوزیسیون رادیکال چپ از اصطلاح «انحلال طلبی» درک می شود، کاملاً متفاوت است. به رغم آنکه این پادکستِ تازه، در مورد «توازن پایدار و ناپایدار شدن توازن» است، اما آقای نوری علا  در این پادکست، مفهوم مورد نظر خود را درباره ی انحلال طلبی، خیلی خوب توضیح داده اند که شنیدنی است. همچنین از سوی دیگر، آقای محمود ابطحی کل بحث را از دیدگاه «تئوری بازی» در چند کلمه بازکرد که دستکم برای این نگارنده بحث را  خیلی قابل فهمتر کرد. موضوع دیگری نیز درباره ی مقایسه ی جوامع دیکتاتوری و دموکراتیک در ارتباط با این مبحث توسط آقای عباس دانشور با بهره بردن از تجربه ای با اسلامگرایان در عرصه ی آموزش در هلند ارائه شد، که جای تأمل دارد!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

26 آبان ماه 1399
November 16, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH