Sam Ghandchiسام قندچي در حاشیه ی مقاله ی پروفسور جمشيد قراجه داغى در سایت جنبش
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3911-jamshid-gharajedaghi.htm

مطلب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8

 

jamshid-gharajedaghi  

 

ساعتی پیش مقاله ای را از پروفسور جمشید قراجه داغی تحت عنوان «من يک «ضد انقلاب» هستم»، در سایت جنبش سکولار دموکراسی ایران مطالعه کردم. مقاله ای که گرچه 20 سال پیش نوشته شده، اما دیدگاههای چپ در جنبش سیاسی ایران را در آن تاریخ به خوبی توضیح داده و برای توسعه ی دیالوگ با چپ می تواند مفید باشد چرا که دیدگاههای شماری از نیروهای چپ ایران را همچنان می شود در سه نکته خلاصه کرد: «مذهب ماتریالیسم دیالکتیک»، «دیکتاتوری پرولتاریا»، و «مالکیت دولتی»! با اینحال بخشی از چپِ امروزِ ایران، به جمعبندی های نوینی رسیده اند که در بهمن ماه سال گذشته در نوشتاری تحت عنوان «در حاشیه ی مقاله ای در مورد انقلابیون مأیوس شده»،شمائی از آن دیدگاههای تازه مورد بحث قرار گرفت. در همین حال در مقاله ی پروفسور جمشید قراجه داغی به موضوع سیبرنتیک و تئوری سیستمها اشاره شده که بسیار خواندنی است و لازم به یادآوری این نکته که امروز «نظریه بازی ها» و دیگر مباحث علمی در میان بخشی از چپ ایران مطرح و شش ماه پیش در نوشته ای تحت عنوان «مهستان: در حاشیه ی بحث آقای علی اصغر سلیمی در مورد استراتژی»، به این موضوع اشاره شد. این بحثها به دیالوگ با چپ کمک می کند. در چند سال اخیر شخصاً دو نوشته را تحت عنوان «آینده نگرها و چپ: اختلافات و توافقات» و بعد هم «بخش دوم» همان نوشتار، با هدفِ ایجادِ دیالوگ با چپ، منتشر کرده ام. امید است این بحثها بتواند به غنای دیدگاههای مطرح در اپوزیسیون ایران کمک کند. با قدردانی از زحمات پروفسور جمشید قراجه داغی و دیگر دست اندرکاران مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا.

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

دوازدهم آبان ماه 1399
November 6, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH