Sam Ghandchiسام قندچي کوکلاکس کلانهای اسلامی؛ ترامپ، بایدن، تحریم، جنگ و ایران
سام قندچی
http://www.ghandchi.com/3898-trump-biden-iri.htm

IslamicKKK; Trump, Biden, Sanctions, War and Iran
http://www.ghandchi.com/3898-trump-biden-iri-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

trump-biden-iri  

 

تا چند روز دیگر، قرار است ترامپ یا بایدن بعنوان رییس جمهور جدید آمریکا انتخاب شود. بحث تحریمهای ایران بالا گرفته و بنظر نمیرسد بیش از آنچه در 42 سال گذشته بوده، تحریم بیشتری بتوان برقرار کرد که چندان اهمیتی داشته باشد! در رابطه با جنگ با ایران، جناحی در حاکمیت رژیم اسلامی همچون 42 سال گذشته خواستار جنگ هستند، چه با آمریکا چه با هر کشوری دیگر، و جنگ را عامل متحدکننده ی مردم به گرد رژیم، تلقی می کنند. جناحی دیگر از حاکمیت رژیم اسلامی و اپوزیسیون داخل کشور نیز تصور می کنند جنگ با آمریکا به موجودیت این رژیم پایان خواهد داد و به این دلیل طرفدار جنگ هستند؛ اما به رغم اختلاف 180 درجه ای بین این دو گروه بندی در عرصه ی سیاست در داخل ایران، عملاً هردو بر طبل جنگ می کوبند، و هردو آنها نیز عملاً با طرفداران ایرانی و آمریکایی جنگ در آمریکا، همصدا و همکار هستند، و البته گروهی با نیت خیر در هر دو سو! شخصاً همیشه با جنگ مخالف بوده و هستم که جز ویرانی و تلفات برای مردم ایران و آمریکا نخواهد داشت و از دیدگاه صاحب این قلم آنهایی که هم در ایران و هم در آمریکا با نیت خیر دنبال جنگ برای پایان دادن به رژیم اسلامی در ایران هستند، بازی با آتش را در نظر دارند که وقتی شروع شود، دیگر معلوم نیست پایانش چه باشد، و همانطور که بارها نوشته ام، در صورت وقوع هر جنگی، پاسیفیست خواهم بود! مسأله ی رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی مشکلی نیست که بشود در جنگی با ایران حل کرد و بخشی از معضلی بزرگتر در جهان است و آنهم موجودیت کوکلاکس کلانهای اسلامی بویژه در خاورمیانه است، چه شیعی و چه سنی، که باید به آن پایان داد، و راه حل آنهم ایجاد جبهه واحدی جهانی در برابر کوکلاکس کلان اسلامی است که وظیفه ی اصلی آنهم باید فعالیتهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، و آموزشی باشد، و نه عملیات نظامی، و این موضوع را به تفصیل سالهاست بحث کرده ام و از نقطه نظر فکری حرف تازه ای نیست؛ اما، مهم تشکیل چنین جبهه ی واحد جهانی است، و با تأکید مجدد بر این موضوع که هدف نظامی نیست!

 

به امید جمهوری آینده‌نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم مهر ماه 1399
October 20, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران

http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH