Sam Ghandchiسام قندچي  رضا پهلوی: پرچمدار «جمهوریت» یا رضا شاه چکمه پوش
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3860-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

reza-pahlavi-jomhouriatkhahi

 

در سه سال گذشته بارها در مورد موضوع «جمهوریت» بحث کرده ایم. مهستان سکولار دموکراسی سه سال پیش به پیشنهاد دکتر اسماعیل نوری علا تأسیس شد، و مشخصاً دو سال و دو ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «مهستان: اتحاد جمهوریت خواهانِ سکولار، دموکرات و آینده نگر»، «مهستان»، بر اساس دیدگاه «جمهوریتخواهی»، تعریف شد. در شانزدهمین شماره از دوره ی جدید پادکستهای سکولار دموکراتها، که چهار روز پیش به مدیریت آقای بیژن آتشین جان و با شرکت دکتر اسماعیل نوری علا و آقای میلاد آقایی برگزار شد، این موضوع، بسیار عالی، و با دقتِ زیاد، مطرح و توضیح داده شده، و ویدیویی از اظهارات آقای رضا پهلوی نیز در مورد این مبحث، ضمیمه کرده اند که می توانید همه را در مطلبی در صفحه ی فیسبوک دکتر اسماعیل نوری علا، که امروز درج شده، ملاحظه کنید، و جای هیچ شک و شبهه ای را در این مورد، باقی نگذاشته اند. از آنجا که شخصاً بعنوان یکی از هواداران جمهوری و جمهوریت در همه ی این سالها شناخته شده ام و نظراتم در مورد دیدگاههای آقای رضا پهلوی نیز روشن است، می خواستم در این یادداشت به سوی دیگر قضیه نگاه کنم و آنهم نظر کسانی است که انتظارشان از آقای رضا پهلوی، ایفای نقش به اصطلاح "رضا شاه چکمه پوش،" در این برهه از تاریخ ایران است، و واقعاً اگر بخواهیم جانب انصاف را رعایت کنیم، ضروری است که حرف آنها را نیز درک کنیم. اصلاً فرض کنیم که فردا در ایران چه حمله ی نظامی آمریکا صورت گیرد، یا که کودتا، یا قیام مردم، این رژیم اسلامی را سرنگون کند، و آقای رضا پهلوی با پرچمداری «جمهوریتخواهی»، بعنوان رهبر مردم از سوی بخش اعظم اپوزیسیون و مردم پذیرفته شود، حال چه با عنوان «پادشاه موقت»، چه با عنوان «رییس جمهور موقت»! اگر این وضعیت نتیجه ی حمله نظامی آمریکا باشد، مطمئناً عالیترین مقام نظامی آمریکایی در ایران، کشور را تحت کنترل خود خواهد داشت، اگر کودتا شده باشد، عالیترین مقام نظامی ایرانی که اینکار را انجام داده، کشور را در کنترل خواهد داشت و اگر قیام مردمی صورت گرفته، در آنصورت رهبران آن قیام، کشور را در کنترل خواهند داشت، چه تضمینی هست که در هر سه صورت، خود آنها، نقش رضا شاه دومی را در ایران ایفا نکنند! مگر همین اتفاق در زمان احمد شاه نیفتاد؟ بنظر می رسد آنهایی که خواستار نقش آقای رضا پهلوی بعنوان رضا شاهی چکمه پوش هستند، هراسشان فقط از سناریوهایی نظیر محمد باقر قالیباف در نقش کرامول نیست، بلکه این سناریوهای تغییر رژیم را نیز که اشاره شد، در نظر دارند. شخصاً از حامیان «جمهوریتخواهی» هستم اما از دیدگاه صاحب این قلم باید حرف دوستان پادشاهی خواهی را که به اصطلاح از نقش آقای رضا پهلوی بمثابه «رضا شاه چکمه پوش» دفاع می کنند، گوش کرد و با آن دوستان وارد بحث شد، چرا که برخی از احتمالاتی را که آنها مطرح می کنند، چندان هم دور از واقعیت نخواهد بود!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

سوم شهریور ماه 1399
August 24, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH