Sam Ghandchiسام قندچي  میلاد آقایی: بحثی در مورد سکولاریسم امروز
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3858-milad-aghaei.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

milad-aghaei

 

روز گذشته آقای میلاد آقایی بحثی داشتند با آقای سعید بهبهانی در تلویزیون میهن که در مورد سکولاریسم امروز در جهان و بویژه اینکه آیا سکولاریسمی که در ایران پیش از انقلاب 57 از زمان انقلاب مشروطه داشتیم، واقعاً همین سکولاریسمِ مطرحِ امروز در جهان و در میان ایرانیان چه در داخل کشور و چه در خارج کشور است! مثلاً در ایران در دوران سکولاریسمِ پیش از انقلاب 57، روحانیون با حفظ مقامات خود در دستگاه مذهبی کشور، اجازه داشتند مقام دولتی در قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه احراز کنند و نیز در قوه ی مقننه حضور پیدا کنند، در حالیکه حتی در سکولاریسم 200 و اندی سالِ پیشِ آمریکا، مشخصاً فرد روحانی وقتی مقام اش را در دستگاه مذهبی حفظ می کرد، حق تصدی مقام دولتی را نداشت و ندارد. بحث روز گذشته ی آقای میلاد آقایی در واقع به عمق این اختلافات سکولاریسم امروز که در میان ایرانیان و حتی در جهانِ امروز مطرح است، در مقایسه با سکولاریسم دوران پیش از انقلاب 57، وارد می شود و بویژه جزئیات پرداختن ایشان به واقعیت سکولاریسم در نقاط مختلف جهان از جمله کشورهای اسکاندیناوی، بسیار شنیدنی است. آقای میلاد آقایی همچنین نشان می دهد چرا پلورالیسم عنصری تعیین کننده در سکولاریسم امروز در ایران و جهان است و اجازه نمی دهد هیچ مذهب و ایدئولوژی خاصی امتیاز ویژه برای خود کسب کند، آنچه در سکولاریسم مشروطه و همه سالهای پیش از انقلاب 57 در ایران، ابداً واقعیت نداشت و نه تنها تشیع مذهب رسمی کشور بود بلکه مراجع تقلید شیعه امتیازات ویژه در کشور داشتند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

اول شهریور ماه 1399
August 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH