Sam Ghandchiسام قندچي  آینده نگر: «آینده، آینده، آینده، این است شعار ملت»، نه به قهقرای کوکلاکس کلانهای اسلامی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3857-ayandeh-ayandeh-ayandeh.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

ayandeh-ayandeh-ayandeh

 

به فعالان سیاسی و مدنی در ایران پیشنهاد می کنم برای تظاهراتهای هفته های آتی این شعار را نیز در نظر بگیریم: «آینده، آینده، آینده، این است شعار ملت». واقعیت اینکه کوکلاکس کلانهای اسلامی، چه شیعه و چه سنی، 42 سال است که در تلاشند تا ایران و خاورمیانه و جهان را به گذشته ای که در واقع جامعه ی عربستان 1400 سال پیش بوده، به عقب برگردانند و ملت ایران و بسیاری دیگر از مردم خاورمیانه را برای این هدف ارتجاعی خود نیم قرن است که به گروگان گرفته اند و حتی در نیویورک و دیگر نقاط خارج از خاورمیانه نظیر پاریس، جنایات هولناکی برای رسیدن به این اهداف واپسگرایانه مرتکب شدند، و از طالبان و القاعده در افغانستان، تا داعش در عراق و سوریه، برای تحمیل این واپسگرایی که هزاران بار از عقب ماندگی بدتر است، در مسابقه بوده و هستند و چه برای غیرمسلمانان و چه برای مسلمانان این وضعیت نیم قرن است که ادامه دارد. واقعیت اینکه ذره ای نه از آزادی، نه عدالت، نه استقلال، نه سکولاریسم، نه دموکراسی حتی با تحمل دولتهای مذهبیِ عقب مانده، ممکن نیست، تا روزی که ما با این سراشیب قهقرایی مواجهیم، راه سعادت و شادی برای ما سد شده است، و تا وقتی حرکت نیم قرن اخیر کوکلاکس کلانهای اسلامی که بر ما تحمیل شده متوقف نشود، هر حرفی از دیگر آرمانهای ملی و بشری به جایی نمیرسد و در دوری باطل چرخ خواهیم زد، که هم از طریق انقلابی قهقرایی نظیر انقلاب 1357، و هم از طریق اصلاحاتی قهقرایی نظیر آنچه از روز انتخاب سید محمد خاتمی تجربه کردیم، بر ما تحمیل شده است. راه حل برای عبور از این وضعیت، ایجاد جبهه ای بین المللی برای مقابله ی جدی با کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، خاورمیانه و همه ی دنیا از طریق مبارزه ای فرهنگی، مدنی و سیاسی، اما نه نظامی است. ایجاد این جبهه، فوریت درجه اول برای همه ی آزادیخواهان ایران دارد صرفنظر از هر دیدگاه، چرا که همه ی مردم ایران از هر طبقه و بینش، 42 سال است که داریم زیر این فشار واپسگرایان اسلامی، به نابودی کامل میرسیم. این گذشته گرایان باید از ارکان قدرت در ایران به پایین کشیده شوند. بله «آینده، آینده، آینده، این است شعار ملت»!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و نهم مرداد ماه 1399
August 19, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH