Sam Ghandchiسام قندچي  اهمیت فعالیتهای دکتر اسماعیل نوری علا برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3853-alternative.htm

مطالب مرتبط: 1     2      3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14

 

nooriala-alternative

 

بیش از یک دهه است که دکتر اسماعیل نوری علا تلاشهای خود را برای سازماندهی سکولار دموکراتها و ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات برای ایران و ایرانی آغاز کرده است و اکنون مهستان جنبش سکولار دموکراسی ایران که 3 سال پیش تشکیل شد، جلسات هفتگی یکشنبه های خود را بطور منظم برگزار کرده و 5 سال است که حزب سکولار دموکرات ایرانیان تشکیل شده و امروز بطور 24 ساعته خبرگاه حزب، منتشر و پادکستهای نظری سکولار دموکراتها، تولید می شود. بیش از یکسال پیش در نوشتاری تحت عنوان «چرا بحث آلترناتیو سکولار دموکرات مهم است؟»، سعی شد اهمیت این کار دکتر نوری علا، توضیح داده شود، اما متأسفانه با بحثهایی نظیر «دولت در تبعید»، کج فهمی در مورد اصل کار، دامن زده شد. اجازه دهید مثالی بزنم. میرزا ملکم خان وقتی روشنگری مدرن را در دوران قاجار آغاز کرد، همه گونه بحثی درباره اش راه انداختند از فراماسونری تا عامل بریتانیا و غیره. مگر رهبران انقلاب آمریکا فراماسونر نبودند، و مگر آنها از کمکهای فرانسه استفاده نکردند، پس چرا انقدر این حرفها اینجا در آمریکا برای رهبران انقلاب 1775 راه نیافتاد، به این دلیل ساده که روحانیت اسلامی چه شیعه و چه اهل تسنن از اول تا به امروز از تبلیغات «غرب هراسی» برای مقابله با مدرنیسم استفاده کرده و می کنند؛ در حالیکه به گفته ی توکویل، روحانیت در آمریکا در عصر مدرن راه حمایت از جدایی حکومت و مذهب را برگزید (که در وسط مقاله ی لینک شده در بحث سید محمد خاتمی توضیح داده شده است)، و هر دو نهاد توانستند در صلح و آرامش با یکدیگر به سر برند. طالبان در افغانستان و آیت الله جنتی در ایران در همان اولِ بوجود آمدن اینترنت خواستار نابودی آن شدند اما در عین حال عوامل هر دو، در اینترنت حضور داشتند و صبح تا شب علیه آمریکا و اروپا و کل دنیای مدرن تبلیغ می کردند، و به خوبی کارهای طالبان را چند سالی پیش از یازدهم سپتامبر 2001 در اینترنت به یاد دارم. منظور اینکه اگر اصل کار میرزا ملکم خان معرفی ایده های مدرنیسم به ایران بود، اصل کار دکتر اسماعیل نوری علا سازماندهی اپوزیسیونی مدرن برای ایران و ایرانی است. امروز استراتژی برای مقابله با کوکلاکس کلانهای اسلامی در ایران، خاورمیانه و کل جهان روشن است و اگر اپوزیسیون مدرن ایران سازمانیافته بود، صبح تا شب با بحثها و فعالیتهای کشکی وقت خود را تلف نمی کرد و بعد از 42 سال به نتیجه رسیده بود.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و هفتم مرداد ماه 1399
August 17, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH