Sam Ghandchiسام قندچي داستان برخی دکان های اعتصاب غذا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3847-etesaabe-ghazaa.htm  

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7

 

etesaabe-ghazaa

 

دوستان این یادداشت را نمی نویسم چون با اعتصاب غذا بعنوان روش مبارزه با این رژیم مخالفم یا که برعکس طرفدار غیراسلامی کردن، روزه خواری و نه روزه ی سیاسی و اعتراضی، چه داخل و چه بیرون زندان، بعنوان روش مبارزه با این رژیم هستم، که بارها بحث کرده ام. این یادداشت را می نویسم چون برخی از مدعیان اعتصاب غذا در زندانهای ایران نه گاندی هستند و نه این رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، دولت بریتانیا است، و اینها همه برای اصلاح طلبان یا جریانات دیگری که دستکمی از آنها ندارند، دکان است و مردم ایران را دستکم گرفته اند. یکی از همینها اصلاً کاری با او نداشتند و چند وقت پیش از زندان آزادش کردند، اول شروع کرد تکرار نام زندانیان سیاسی متعهد تا بیرون زندان برای خودش اعتباری بسازد و دید خبری نشد، و دوباره کاری کرد که به زندان برگردد و آنجا هم اعتصاب غذا راه انداخته و تئاتر هم هر روز داغ تر می شود که مثلاً فلانی 60 و چند روز است، اعتصاب غذا کرده! اگر شما واقعاً فعال سیاسی هستید، نباید سعی کنید که به زندان بیافتید، بلکه باید سعی کنید فعالیت خود را ادامه دهید و اگر زندان افتادید، مجبورید با آن روبرو شوید اما هیچ فعال سیاسی تلاش نمی کند که به زندان بیفتد آنهم بطور نمایشی. نمی خواهم جو بی اعتمادی به زندانیان سیاسی ایجاد کنم اما این افراد دغل، اپوزیسیون ایران را دست کم گرفته اند یعنی بعد از خدعه های خمینی ما اینقدر گاگولی هستیم که گول این بازی های شما را بخوریم و هر روضه خوانی بتواند اشکمان را درآورد. اما اینها باعث می شوند دفاع از زندانیان سیاسی واقعی نظیر زانیار مرادی ها جدی گرفته نشود و به راحتی بزرگانی نظیر او توسط رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، اعدام شوند. همین امروز بسیاری زندانیان سیاسی واقعی در خطر اعدام هستند و مردم با این افراد دروغگو حواسشان پرت می شود و ناگهان خبر اعدام امثال زنده یاد مصطفی صالحی ها را می شنویم. این افراد دغل فکر می کنند شخصیتها و تشکیلاتهای حقوق بشری در خارج کشور آژانس تبلیغاتی برای آنها هستند!


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مرداد ماه 1399
August 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH