Sam Ghandchiسام قندچي پادکست 16 مرداد سکولار دموکراتها: بحث بغرنج امنیت در آینده
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3845-podcast-isdp.htm  

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10

 

podcasts-isdp

 

بیش از یک هفته پیش، پادکست 16 مرداد ماه 1399 سکولار دموکراتها، منتشر شد. همیشه به پادکستهای حزب سکولار دموکرات ایرانیان، گوش می کنم. اما در هفته ی گذشته چند بار به این پادکست گوش کردم و آنقدر این مبحث بغرنج است که هنوز درست نمی دانم که بحثها را فهمیده ام یا نه. واقعیت اینکه تجربه ی برقراری رژیم تازه بعد از انقلابها موضوع ساده ای نیست و شاید آمریکا در سال 1776 یکی از بهترین تجربه ها است و ایران در سال 1357 (1979) یکی از بدترین ها. البته انقلاب ایران کن فیکونی ارتجاعی بود و نه انقلابی مترقی؛ با اینحال انقلابهایی مترقی نیز نظیر انقلاب کبیر فرانسه در قساوت بعد از انقلاب، دستکمی از انقلاب 1357 ایران نداشتند. به هر حال اینجا بحث پادکست در مورد ایجاد امنیت تحت حکومت سکولار دموکرات است. اینکه مثال دوران مصدق را میزنم، غرضم ورود به بحثهای 28 مرداد نیست که همین چهار روز پیش نوشتم که ابداً علاقه ای به آن حرفهای تکراری ندارم، اما موضوع افشار طوس بعنوان رییس شهربانی در آنزمان، بحث مهمی در این رابطه است چرا که نشان می دهد وقتی دولتی دموکراتیک سر کار آید نمی شود از کره مریخ آدم برای اداره ی کشور وارد کرد، چه بعنوان رییس شهربانی و چه افسران و صاحب منصبان دیگر و چه درجه داران، سربازان و پرسنل اداری، و اکثریت آنهایی نیز که در قوای قهریه ی کشور، نظیر پلیس و ارتش کار می کنند، وقتی پیشتر تحت رژیمی دیکتاتوری پرورش یافته اند نمی توان از آنها انتظار داشت یکروزه دموکراتیک کار کنند و قتل افشار طوس شاید نمونه ای از چنان واقعیتی است و صرفنظر از عواملی که در آن دست داشتند، نشان می دهد همانطور که در گذشته بحث شده تفکیک دو عرصه ی «آزادی عمل» و «آزادی اندیشه» در رابطه با موضوع حفاظت از دموکراسی برای دولتی جدید التأسیس تا چه اندازه اهمیت دارد و در عین حال به اجرا گذاشتن چنین تفکیکی، دشوار! در واقع کتاب و فیلم سینمایی دکتر ژیواگو این حقیقت را نه تنها در ارتباط با قوای قهریه در دولت تازه ی بعد از انقلاب اکتبر در روسیه، بلکه در رابطه با بوروکراسی فاسد دولتی که رژیم تازه از گذشته به ارث برده بود، نشان می دهد. البته می دانیم که خود رژیم تازه ی شوروی نیز با اتخاذ استراتژی دیکتاتوری پرولتاریا برای گذار به سوسیالیسم مورد نظرش، پرورش قوای قهریه را شاید حتی بدتر از رژیم تزاری، در روسیه وکل امپراطوری شوروی برای بیش از 70 سال رقم زد، که حتی تا به امروز بعد از 100 سال، هنوز روسیه گرفتار استبداد است. با اینهمه یک نکته ی مثبت در این رابطه در ایران در 42 سال گذشته این است که جنبش مدنی بزرگی رشد کرده که انسانهای فرهیخته ای پرورش داده و می تواند در آینده، نیروی انسانی دموکراتیکی را در اختیار هم قوای قهریه و هم بوروکراسی دولتی، قرار دهد. واقعاً این موضوع ابعاد زیادی دارد و امیدوارم همچنان بحث پادکستی حزب سکولار دموکرات ایرانیان در این رابطه، ادامه پیدا کند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و پنجم مرداد ماه 1399
August 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH