Sam Ghandchiسام قندچي اصلاح طلبان: مقاله ی سعید حجاریان و پاسخ الاهه بقراط
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3841-elahe-boghrat-saeed-hajjarian.htm  

مطالب مرتبط: 1     2     3      4     5     6     7     8     9     10     11

 

elahe-boghrat-saeed-hajjarian

 

همه ی ما روزهای خیزش دی ماه 96 را به یاد داریم و توصیه های آقای سعید حجاریان در آنروزها به دولت روحانی، و اینکه دو ماه بعد در پایان بهمن ماه 1396، وقتی آقای حسن روحانی طرح همه پرسی را آنروزها مطرح کرد، موضع آقای حجاریان در آن مورد بر موضع آیت الله ابراهیم رییسی که آن زمان حجت الاسلام بود، منطبق شد. چند ماه بعد در سی ام فروردین ماه 1397 در یادداشتی تحت عنوان «آقای سعید حجاریان دوباره ما را از حاج احمد کسمایی ها می ترسانند تا میرزا کوچک خان ها را به ما قالب کنند»، برخورد آقای سعید حجاریان به امواج بعدی خیزش 96 توضیح داده شد و امیدوارم دوستانی که این بحث را دنبال می کنند آن مقاله را از نقطه نظر بحث مهمی در تاریخ ایران، با دقت مطالعه کنند. اما دو روز پیش، آقای سعید حجاریان،در بحث خیزش 96 و نیز خیزش 98 که دو نقطه ی اوج امواج اعتراضات دو سال و نیم اخیر بودند، آنها را هرج و مرج خوانده و خواستار بازگشت به اصلاح طلبی از نوع "تازه ای" شده اند و خطابشان طبق معمول کسانی است که همه ی این سالها در خارج کشور به دنبال «فریبکاری بزرگ حکومت اسلامی که اپوزیسیون را از خواست تغییر رژیم دور کرد»، راه افتادند که برجسته ترین نمونه ی آنهم «نایاک» بود. آقای حجاریان در واقع به فعالان اپوزیسیون در خارج، پرخاش کرده اند تا به این هدف برسند، و خانم الاهه بقراط سردبیر کیهان لندن روز گذشته در پاسخی به آقای حجاریان، این تلاش تازه ی اصلاح طلبان را برای دور کردن اپوزیسیون خارج کشور از اتحاد برای تغییر رژیم، نشان داده اند.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم مرداد ماه 1399
August 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH