Sam Ghandchiسام قندچي یادداشتی درباره ی سایت عصر آنارشیسم
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3835--asranarshism.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3

 

asranarshism

 

نخستین باری که مقاله ای را در اینترنت در نقد آنارشیسم نوشتم، حدود 36 سال پیش بود، یعنی در سال 1994 (1373)، و بعد هم در 1998 (1377)، و به زبان انگلیسی، یعنی شاید حتی پیش از آنکه بطور جدی دیدگاه آنارشیسم در جنبش سیاسی ایران مطرح شود. این نگارنده همچنان در نقد و مخالفت با آنارشیسم می نویسم. امروز در اینترنت سایتی بنام «عصر آنارشیسم» وجود دارد که هیچ آشنایی با مؤسسان و مدیران آن ندارم، با اینحال به جرئت می توانم بگویم که یکی از پردانش ترین سایتها درعرصه ی تئوری سیاست همین سایت عصر آنارشیسم است، چه با نظرات آنها موافقم باشیم و چه مخالف!

 
به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

نوزدهم مرداد ماه 1399
August 9, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH