Sam Ghandchiسام قندچي بچه بازی: نقش شبکه های تجارت کودکان در بازداشتهای جمعیت امام علی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3823-jamiat-imam-ali.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12

 

jamiat-imam-ali

 

هشت سال پیش در مقاله ای تحت عنوان «مسأله بچه بازی در افغانستان»، واقعیت گسترده ی جنایت «بچه بازی» در افغانستان مورد بحث قرار گرفت. چهار سال پیش هنگام مطرح شدن ماجرای سعید طوسی در مطبوعات، در یادداشتی تحت عنوان «اپوزیسیون و ماجرای قاری قران بچه باز»، توضیح داده شد که بچه بازی یک جنایت است و به این ربطی ندارد که عامل آن همجنسگرا باشد یا دگرجنسگرا، وقتی عکس آنرا جریانات هموفوبیک تبلیغ می کنند، و کلاً اینکه «کودک آزاری جنسی و بچه بازی مسأله ای جدی است»، در واقع ازدواج با کودکان خردسال در ایرانِ تحت حاکمیت رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی، بخشی از جنایت بچه بازی در ایران کنونی است. در چهار سالی که از نوشتن آن یادداشتها می گذرد یکی از فعالترین سازمانهای مدنی که در ایران از حقوق کودکان حمایت می کرد، جمعیت امام علی بود. دو ماه پیش در مقاله ای تحت عنوان «کودکان کار: در حاشیه ی یادداشت پرنسس نور پهلوی»، به خدمات چشمگیر جمعیت امام علی در ایران اشاره شده بود. بازداشتها و بستن #جمعیت امام علی توسط قوه قضاییه رژیم اسلامی در یک ماه و نیم اخیر، در واقع حامیان کودکانی را که طعمه ی شبکه های توزیع و تجارت کودکان فقیر برای بچه بازها هستند، از میان برداشته است. فعالان مدنی در آن حوزه که در هزاران محله ی نظیر «نفرآباد شهر ری» در برابر تجاوز به کودکان و در مقابل این شبکه های فروش کودکان به بچه بازها فعالیت می کنند، صدایشان خفه شده است و پشتیبانان بزرگی را از دست داده اند. این واقعیت هم یکی از «آسیب های حکومت اسلامی به ایرانیان است که به این زودی ها قابل ترمیم نیست»، و به وضعیت در افغانستان که چهار سال پیش بحث شد شباهت دارد، مسأله ای که هیچگاه در تاریخ ایران تا این اندازه معضل جامعه ایران نبوده، و بستن جمعیت امام علی در واقع دست شبکه های جنایتکار فروش کودکان به بچه بازها را گشاده تر کرده و این حامی کودکان یعنی جمعیت امام علی را که سدی در برابر آن جنایتکاران ناقض حقوق کودکان بود، از میان برداشته است. کسانیکه در این محله ها برای کودکان بی سرپرست یعنی برای قربانیانِ این جنایتکاران، زحمت می کشیدند، امثال گلرخ ایرایی ها بودند که اکنون ماه هاست دوباره در زندان است.


به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دوازدهم مرداد ماه 1399
August 2, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
http://www.ghandchi.com/futuristparty/index.html

 

 

 

SEARCH