Sam Ghandchiسام قندچي اطلاعیه: قطع ارتباط شخصی دکتر اسماعیل نوری علا و سام قندچی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3784-esmail-nooriala.htm

پی نوشت 24 شهریور 1399: می پرسند: «این برخی چه کسانی هستند» و چرا نام آنها را نگفته ام

لازم به تذکر است که پی نوشت بالا دو ماه بعد از این اطلاعیه نوشته شده و سوء تفاهم های ما نیز پیش از آن برطرف شد. س. ق.

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6

 

esmail-nooriala

 

دوستان عزیز، از آنجا که در یکی دو دهه ی اخیر، دکتر اسماعیل نوری علا و این نگارنده در نزدیکی بسیار زیادی در فعالیتهای سیاسی و مدنی همکاری داشته ایم، و اکنون دیگر قادر نیستیم چنان روابط شخصی را ادامه دهیم؛ و چون نمی خواهیم تصوير خوبی را که از یکدیگر در دل و ذهن داریم، خدشه دار و دست خوش خراب شدن کنیم، به همین دلیل ارتباط شخصی مان را قطع کرده ایم، والا همواره مشمول و ممنون همه ی محبت ها و اعتمادهایی که نسبت به یکدیگر نشان داده ایم، خواهیم بود. تا آنجا که به حمایت اینجانب از حزب سکولار دموکرات ایرانیان و همچنین مهستان سکولار دموکراسی ایران مربوط می شود، این نهادها همچنان مورد پشتیبانی صاحب این قلم هستند و در راه شکل گیری حزب آینده نگر ایران قرار دارند، البته لازم به یادآوری است که در همه ی این سالها شخصاً با سیستم دو ریاستی و رهبر نمادین که دکتر اسماعیل نوری علا و دوستانشان برای چه رژیم جمهوری و چه رژیم پادشاهی در آینده ی ایران در نظر دارند، مخالفت خود را اعلام کرده ام و به همین دلیل هیچگاه میثاق نامه ی مهستان را امضا نکردم؛ گرچه از همان اول از تشکیل مهستان حمایت کردم و حتی گفتم در آن ثبت نام کرده ام که فقط به خاطر نداشتن وقت در آن شرکت نمی کردم و به خوانندگانم توصیه کردم به آن بپیوندند، یعنی به رغم بحث درباره ی اختلافم با سیستم دوریاستی و رهبر نمادین در مقالات مختلف، نه تنها به کسی توصیه نکردم از مهستان بیرون آید بلکه همواره از برنامه های مهستان حمایت کردم که از نوشتن مرورهای متعدد درباره ی آن برنامه ها در سایتم مشخص است. با اینهمه، قطع مناسبات شخصی بین دکتر اسماعیل نوری علا و این نگارنده ربطی به این بحثها ندارد و دلیلش عدم تفاهم شخصی است و کسی هم مقصر نیست. همواره سپاسگزاری خود را برای دکتر اسماعیل نوری علا و همراهانشان اعلام و همچنان برای این دوستان، آرزوی موفقیتهای هرچه بیشتر دارم.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

دوم تیرماه ماه 1399
June 22, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH