Sam Ghandchiسام قندچي تفاوت اصلی اعمال قدرت کنونی رژیم اسلامی با رژیم شاه و توتالیترینیسم در اروپا
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3781-ghodrat-iri.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3  

 

ghodrat-iri

 

نظر خود را در مورد نحوه ی اعمال قدرت در حال حاضر در رژیم اسلامی حاکم بر ایران بارها توضیح داده ام و نیازی به تکرار نیست، و البته مدلی که اینجانب برای توصیف ساختار قدرت در ایران به کار می برم به نظرات جان کنت گالبریت نزدیک است؛ یعنی تحلیلم تا حدی با دوستانی که نظراتشان به مدلهای توتالیتریانیسم اروپا نظیر نظرات هانا آرنت نزدیک است، تفاوت دارد. اما اینجا موضوعی ساده را می خواهم بحث کنم که کاربرد مدل معین چندان تفاوتی نمی کند. رژیمهای توتالیتر اروپا یا شوروی و چین، هم با رژیمی نظیر ایرانِ دوران شاه، و هم با دوران رژیم اسلامی کنونی، که در هر دو آنها اساساً دولتی با درآمد نفت کشور را می گرداند، متفاوت بوده و هست و این اساس تفاوت رژیم ایران را با توتالیتریانیسم اروپا باعث می شود. اما مقایسه ی رژیم اسلامی کنونی با روزهای آخر رژیم شاه، یعنی موضوع توجهم در این نوشته، به این امرِ به اصطلاح رانتخواری رژیم، ارتباط مستقیم پیدا می کند. درست است که رژیم شاه در هنگام کودتای 28 مرداد به عوامل خود مستقیماً حق الزحمه می داد تا به اهداف خود برسد، اما 10 سال بعد از 28 مرداد 1332، دیگر دوران امثال شعبان بی مخ ها به سر رسید و «عامل» رژیم بودن، معنایش این نبود که مزدبگیر شاه بودند و حتی امثال شعبان جعفری دیگر در ایرانِ آخرین دهه ی پیش از سقوط رژیم شاه، کاره ای نبودند. درست است که کارگزاران رژیم پهلوی میلیونها دلار ثروت از ایران خارج کردند اما آن پولها را در مشاغل و بیزینسهای خود به دست آورده بودند نه آنکه رژیم شاه پولی به آنها داده باشد، در حالیکه در زمان کودتای 28 مرداد و حتی چند سال بعد از آن نه تنها پولی که کرمیت روزولت پخش کرد بلکه در پی کودتا زمینهای زیادی از جمله در «خاک سفید» به اطرافیان عباس مسعودی صاحب روزنامه ی اطلاعات که در کودتا نقش مهمی داشتند، داده شد. در 10 سال پایان رژیم شاه اصلاً اینگونه آدمها دیگر نقشی در دولت ایران نداشتند و کل کابینه ی دکتر جمشید آموزگار افرادی پروفشنال بودند. غرض از ذکر این نکات در مورد رژیم شاه، مقایسه ی رژیم اسلامی کنونی حاکم بر ایران با رژیم شاه در سالهای آخر آن رژیم است. در واقع رژیم اسلامی در همه ی 42 سال گذشته عواملی مزد بگیر داشته و دارد. حالا آنچه بعد از تحریمهای ترامپ در سه سال پیش اتفاق افتاد این حقیقت است که رژیم برای مزد دادن به این عوامل خود دچار مشکل جدی مالی شده است. آنچه پشت رژیم را در سه سال گذشته خالی کرده همین عوامل هستند که همیشه مزدبگیر مستقیم رژیم بوده اند و در اصطلاح عموم آنها بعنوان «ساندیس خور» معروف شده اند. معلوم نیست تا وقتی این تحریمها بر روی دولت ایران هست، چگونه رژیم اسلامی می تواند روابطی را که با این مزدبگیرهای خود در 42 سال گذشته برقرار کرده، ادامه دهد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

اول تیرماه ماه 1399
June 21, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH