روحانیت شیعه و دولت در ایران

http://www.ghandchi.com/345-Clergy.htm

Shi'a Clergy and Iranian State

http://www.ghandchi.com/345-ClergyEng.htm