Sam Ghandchiسام قندچي مسیح علینژاد: مرگ رومینا اشرفی: بازهم واپسگرایی بدتر از عقب ماندگی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3357-romina-ashrafi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5     6     7     8     9

 

romina-ashrafi

 

نگاهی بیاندازیم به توییت امروز خانم مسیح علینژاد در مورد جانباخته رومینا اشرفی! روز گذشته در همه ی صفحات شبکه های اجتماعی ایرانیان خبر کشته شدن دلخراش خانم رومینا اشرفی به دست پدرش پخش شده بود. گزارش جنایات بدتر از این هر روز در صفحات حوادث روزنامه ها در همه ی کشورها وجود دارد و بسیاری از اینگونه جنایات ریشه در عقب ماندگی های جامعه یا دلائل مختلف دیگر دارد که متخصصان سالها روی آن کار می کنند و قضاوت در دادگاه ها در دموکراتیک ترین کشورهای جهان نیز کار ساده ای نیست که هر کسی بخواهد نظر دهد، اما جنبه ی اجتماعی-سیاسی مورد مشخص رومینا را از نظر واقعیت زندگی مردم ایران تحت رژیم اسلامی حاضر، توییت امروز خانم مسیح علینژاد خوب نشان می دهد: مطبوعات رژیم اسلامی عکس رومینا را روتوش کرده و موی او را با روسری کاملاً پوشانده اند؛ این کار نمادی از تفاوت واپسگرایی رژیم اسلامی با عقب ماندگی است، وقتی کوکلاکس کلانهای اسلامی در 42 سال گذشته که قدرت را در ایران در دست داشته اند، بطور مداوم واپسگرایی را به کل جامعه، از طریق «دوگانه ی خشونت و عقب نشینی جامعه»، با همکاری اصلاح طلبان، تحمیل کرده و می کنند. اجازه دهید برای روشن شدن موضوعِ اهمیتِ در دست داشتن «قدرت» سیاسی در جامعه در این رابطه، مثالی برعکس را بزنیم. فرض کنید قدرت سیاسی در ایران در دست طرفداران ساحل لختی ها بود، اما اگر آنها نه دموکراتیک، بلکه می خواستند با استبداد نظیر رژیم اسلامی حاکم بر ایران، نظرات خود را بر کل کشور تحمیل کنند، در آن صورت می آمدند و اعلام می کردند شنا در همه ی سواحل کشور فقط به صورت لختِ مادرزاد آزاد است. نتیجه ی کار چه می شد؟! البته در واقعیت هیچگاه طرفداران ساحل لختی ها چنین عملکرد مستبدانه ای نداشته اند. در دنیا، اکنون، شهرهایی هستند که نمایندگان مردم آن شهر رأی داده اند که می شود نه فقط در سواحل مخصوص لختی ها بلکه حتی در خیابان، لخت مادرزاد راه رفت. این نوع تصمیمات در شهرهای آمریکا بر اساس «اوردینانس» شهری انجام می شود و تا آنجا که به یاد دارم چند سال پیش در رابطه با لخت راه رفتن در خیابان در شهر پاسیفیکا در شمال کالیفرنیا این موضوع مطرح شده بود، البته از زمانی که واشنگتن آمده ام به کالیفرنیا برنگشته ام و آخرین بار بیش از 15 سال پیش بود که به آن شهر رفتم و خودم ساحل لختی ها را در آن شهر، ندیده ام ولی اینجا بحث در مورد ساحل لختی ها نیست بلکه منظور اوردینانس شهری است که مثلاً تعیین می کند شما اجازه دارید بدون کفش وارد رستوران شوید یا نه! اینها رابطه ی قدرت سیاسی با مناسبات اجتماعی در سطح شهر، استان، و کشور است. منظور اینکه واپسگرایی کوکلاکس کلانهای اسلامی وقتی آنها قدرت سیاسی را در کل ایران در دست دارند و به شکل استبدادی عمل می کنند، کل جامعه را به نابودی می کشند و این امر اثر عقب ماندگی ها را در جامعه، چندین هزار برابر می کند، وگرنه تک تک مواردی که پیش آید، ارزیابی، کار حقوقدانان، متخصصان روانشناسی و جامعه شناسی با تخصص در موارد مشخص است و چیزی نیست که هرکسی بخواهد در موردش نقش قاضی را در دادگاهی بدون هیئت منصفه ایفا کند، در حالیکه رژیم اسلامی مرتب می خواهد مردم را به قضاوت در مورد این خانواده و آن خانواده بکشاند در حالیکه امور حقوقی تخصصی هستند و رژیم با این کارها فقط تضادهای بین مردم را افزایش می دهد، همانطور که بیش از 40 سال است قوانین قصاص 1400 سال پیش را برقرار کرده اند، و خانواده های قربانیان را در موقعیت تصمیم گیری در مورد اعدام یا آزادی متهم قرار می دهند. تحمیل واپسگرایی توسط رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران موضوعی سیاسی و نتیجه ی ترویج اسلام سیاسی در یک قرن اخیر در ایران است و در 42 سال گذشته نیز اسلامی سیاسی در قدرت بوده است، و بدینگونه همه ی مردم ایران با آن روبرو هستند و به همین دلیل ایران نیاز به «تغییر رژیم»، آلترناتیو سکولار دموکرات، و برقراری حکومتی آینده نگر، سکولار و دموکراتیک دارد!

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

هفتم خرداد ماه 1399
May 27, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH