Sam Ghandchiسام قندچي لِورِج: رضا پهلوی: احکام ظالمانه زندان برای 10 مبارز مدنی باید متوقف شود
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3344-reza-pahlavi.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     5

 

reza-pahlavi

 

آقای رضا پهلوی، شما دو ساعت پیش در ارتباط با احکامِ در مجموع 100 سال و 4 ماه برای 10 فعال مدنی که روز گذشته رژیم کوکلاکس کلانهای اسلامی حاکم بر ایران اعلام کرده، در صفحه فیسبوک خود نوشته اید که این «احکام ظالمانه زندان برای 10 مبارز مدنی باید متوقف شود». فکر خوبی است و امیدوارم آغاز تلاشی بسیار عالی در دفاع از زندانیان سیاسی در ایران باشد! همانطور که بارها به تفصیل بحث شده، مسأله، «لِورِج» است، یعنی اهرم فشار. در این 42 سالِ رژیم اسلامی، برعکس شده و رژیم اسلامی زندانیان سیاسی ایرانی، یا شهروندانِ به گروگان گرفته ی کشورهای دیگر، و کلاً نقض حقوق بشر را، بعنوان لورج مورد استفاده قرار می دهد! برای روشن شدن بیشتر موضوع اجازه دهید موارد مشابه کار دفاعی را در دوران رژیم شاه مثال بزنیم و ابداً منظورم از این مثال، به رخ کشیدن نقض حقوق بشر در زمان شاه نیست. هنگامیکه ما برای آزادیِ یک زندانی سیاسی در کنفدراسیون فعالیت می کردیم، پتیشن یا تظاهرات در آمریکا می گذاشتیم، و چون رژیم شاه به آمریکا اتکاء داشت، وقتی افکار عمومی در آمریکا از ما حمایت می کردند، چون آمریکا دموکراسی است، نمایندگان مردم آمریکا مجبور بودند به افکار عمومی در این کشور، پاسخگو باشند و روی رژیم شاه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران، فشار می گذاشتند. حالا اگر حتی همین کارها را در آمریکا، امروز ما انجام دهیم، که متأسفانه تا به حال 42 سال است به ندرت در رابطه با آزادی زندانیان سیاسی در ایران تظاهراتی برگزار شده، اما اگر هم بتوانیم کمپین بزرگی در این رابطه در آمریکا جلوی ساختمان های فدرال در همه ی شهرها راه اندازیم، دردی را دوا نمی کند، چون اساساً این رژیم توسط آمریکا حمایت نمی شود؛ حامیان اصلی این رژیم چین و روسیه هستند و این را آیت الله خامنه ای همین یکی دو ماه پیش به روشنی گفت بدون هیچ رودربایستی. حالا آیا ما توان فشار گذاشتن روی روسیه و چین را داریم؟ مطمئناً می شود در آمریکا جلوی سفارتخانه ها و کنسولگری های روسیه و چین تظاهرات گذاشت با خواست قطع حمایت آن دولتها از رژیم اسلامی در ایران و مشخصاً آزادی زندانیان سیاسی، و چنین کمپینی مطمئناً می تواند نتیجه بخش باشد. البته اگر ایرانیان ساکن روسیه و چین بتوانند تظاهراتی در این رابطه در آن کشورها برگزار کنند و از آن دولتها همین خواست را مطرح کنند، بدون شک اثرش خیلی بیشتر خواهد بود، اما شک دارم بتوانند چنین کاری را سازمان دهند چون روسیه و چین دموکراسی نیستند و اجازه ی چنین فعالیتهای مدنی را به مردم خود یا مهاجران و دانشجویان خارجی نمی دهند. در اروپا نیز آنچه در رابطه با آمریکا بحث شد امکانپذیر است یعنی تظاهرات در برابر سفارتخانه های روسیه و چین با خواست فشار گذاشتن آن دولتها بر رژیم اسلامی ایران در حمایت از آزادی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران. متأسفانه چپی های ایران در رابطه با روسیه و چین استاندارد دوگانه دارند و در ابتدای چنین حرکتی، امید چندانی به شرکت آنها در آمریکا و اروپا در اینگونه کمپینها نیست، اما اگر چنین کمینهایی راه بیافتد، چپی های مستقل مطمئناً از آن حمایت خواهند کرد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

سی ام اردیبهشت ماه 1399
May 20, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH