Sam Ghandchiسام قندچي آینده نگری کرزوایلی و کرونا: شرکتهای داروسازی نمی توانند به تنهایی مشکل را حل کنند
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3330-futurism-corona.htm
Kurzweilian Futurism and Corona: Pharmaceuticals Cannot Solve the Problem by Themselves
http://www.ghandchi.com/3330-futurism-corona-english.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4

 

pharmaceuticals

 

ادعاهای زیادی به نام پژوهشگران صنعت داروسازی در مورد یافتن راه حل برای پاندمی کرونا می شود. صنایع داروسازی بر پژوهشهای پایه ایِ بیومدیکال متکی هستند که از طریق مؤسساتی نظیر اِن آی اِچ و دانشگاههایی که برای بودجه ی خود متکی به اِن آی اِچ هستند انجام می شود چرا که آن نوع پژوهشها بسیار پرخرج هستند و صنایع داروسازی آنگونه تخصص، ابزارها و منابع دیگر لازم برای انجام چنان کاری را توسعه نداده اند و همواره بر آن مؤسسات و نتایج پژوهشهای آنها، متکی بوده اند. متأسفانه همانطور که پیشتر ذکر شد بودجه ی آن پژوهشهای بنیادی اِن آی اِچ و دانشگاهها در سال 2013 قطع شد. همه ی آن پژوهشها باید از نو زنده شوند با استفاده از سیمولاسیون که راه انجام آن توسط کرزوایل ارائه شده، و همه ی قولهای توخالی که به نام شرکتهای داروسازی ارائه می شود فقط همان وعده های توخالی باقی خواهد ماند. درست است که این کار اساسی در مقایسه با راه حلهای قلابی که بنام شرکتهای داروسازی ارائه می شود، زمان می برد، اما هرچه زودتر شروع کنیم، زودتر راه حل واقعی خواهیم داشت، میانبری وجود ندارد.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی
http://www.ghandchi.com

بیست و ششم اردیبهشت ماه 1399
May 15, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH