Sam Ghandchiسام قندچي تراژدی پرواز 752: دادخواهی
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3318-flight752.htm

مطالب مرتبط: 1     2     3     4     +     ++

 

flight752-daadkhaahi

 

بیش از 4 ماه از تراژدی 18 دیماه 1398 پرواز 752 می گذرد و هنوز رژیم اسلامی حاکم بر ایران جعبه ی سیاه هواپیمای اوکراینی را برای آنالیز، به مقامات بین المللی که متخصصِ رسیدگی به سوانح هوایی هستند و در هم آهنگی با سازمان ملل فعالیت می کنند، تحویل نداده است. شخصاً از منتقدان آنارشیسم هستم اما آنارشیستهای ایران نظیر آنارشیستهای کشورهای غربی نیستند که از کار آرام در درون سیستم به خاطر اینکه حوصله شان از بوروکراسی دولتی سر آمده، آنارشیست شده باشند بلکه به خاطر فقدان آزادی تشکلهای سیاسی سکولار دموکرات در ایران، آنارشیست شده اند. چند روز پیش آنارشیستهای ایران ویدیویی را در رابطه با دادخواهی برای خانواده های قربانیان پرواز 752 منتشر کرده اند که امیدوارم به تراژدی دیگری منتهی نشود، اما اگر چنان شود، مسؤلیت چنان فرجامی بر عهده ی مقامات رژیم اسلامی حاکم بر ایران است که همچنان از همکاری با سازمانهای پروفشنال بین المللی برای رسیدگی به این حادثه ی جگرسوز، و بی توجهی به درخواستهای خانواده های قربانیان برای دادخواهی، طفره می روند. تا دیر نشده ضروری است مقامات مسؤل در رابطه با تراژدی پرواز 752 با کشورها، سازمانهای مرتبط بین المللی، و خانواده های قربانیان در سراسر جهان، همکاری واقعی کنند.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و یکم اردیبهشت ماه 1399
May 10, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH