Sam Ghandchiسام قندچي نه فقط یک آینده نگر: زندگی در عصر سینگولاریته
سام قندچی

http://www.ghandchi.com/3179-age-of-singularity.htm

Not Just a Futurist: Living in the Age of Singularity

http://www.ghandchi.com/3179-age-of-singularity-english.htm

مطالب مرتبط: 1      2     3     4     5     6     7     8     9

 

age-of-singularity

 

چهل و یکسال پیش زمان انقلاب ایران، این نگارنده هوادار چپ بودم و تا دو سال بعد از انقلاب نیز چپی بودم، اما آنوقت آینده نگر شدم و بعدها کتابی تحت عنوان «ایران آینده نگر: آینده نگری در برابر تروریسم» منتشر کردم که در آن بحث شد راه حل برای معضلات قدیم نظیر آزادی و عدالت اجتماعی نمی تواند در چارچوب طرحهای ارائه شده در جامعه ی صنعتی به دست آید، چه سوسیالیستی و چه سرمایه داری، و ضرورت برخورد به آن مسائل در چارچوب جامعه ی فراصنعتی، که به بهترین شکل در اثر آینده نگرانه ی دانیل بل تحت عنوان «برآمدن جامعه ی فراصنعتی» در سال 1973 مورد بحث قرار گرفته بود. امروز نیم قرن بعد از آن، ما در عصر سینگولاریته زندگی می کنیم که به بهترین شکل ری کرزوایل در شاهکار 2005 خود تحت عنوان «سینگولاریته نزدیک است»، توصیف کرده و نه تنها معضلات قدیم نظیر آزادی و عدالت اجتماعی، بلکه مسائل تازه تنها می توانند در چارچوب عصر سینگولاریته راه حل پیدا کنند و فرقی نمی کند که کسی در ایران زندگی کند یا که در آمریکا. پاندمی کرونا در حال حاضر به بهترین وجه این واقعیت را نشان می دهد وقتی که موشهای با ژن تغییر یافته ی انسان برای آزمایش واکسن ضرورت اساسی دارند. تغییر ژنی نظیر استفاده از ژنهای تغییر یافته ی انسان در خوک ها برای تولید انسولین، مدتها است که مورد استفاده بشر قرار دارد. خطر عوارض جانبی تغییرات ژنی و ضرورت توجه به آن غیرقابل انکار است، اما این واقعیت زندگی در عصر سینگولاریته هست و خواهد بود، بهشتِ شیر و عسل نیست، همانطور که در «واریانت جدید برای تأمین نیازهای بشر» مورد بحث قرار گرفته است.

 

به امید جمهوری آینده نگر دموکراتیک و سکولار در ایران،

 

سام قندچی

IRANSCOPE.COM
http://www.ghandchi.com

بیست و چهارم اسفند ماه 1398
March 14, 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

متون برگزیده
http://featured.ghandchi.com

متون برگزیده سام قندچی

 

 

برای حزب جمهوریخواهان سکولار دموکرات و آینده نگر ایران
https://sites.google.com/site/futuristparty

 

 

 

SEARCH