دموکراسی حکومت مردم نیست، قضاوت مردم است

http://www.ghandchi.com/313-Judgment.htm

Democracy is Not People's Rule, It is People's Judgment

http://www.ghandchi.com/313-JudgmentEng.htm