Iran news and Iranian culture on Iranscope Iranian site

Unity around a Draft Constitution

Unity for a Secular Republic, Not Unity of Republicans

http://www.ghandchi.com/290-Constitution-plus.htm

اتحاد به دور طرح قانون اساسي

اتحاد براي جمهوري سکولار، نه اتحاد جمهوريخواهان

 

 سام قندچی

 

در 24 سال گذشته تمام کوشش هاي جنبش سياسي ايران براي اتحاد شکست خورده است.  بنظر من تک تک کساني که در گير اين جنبش هستند خيلي از آنچه براي آينده خود و ايران ميخواهند آگاه هستند، هر چند ممکن است نتوانند آنرا مشخص مدون کنند، ولي وقتي موضوعات مشخص طرح ميشوند، آن ها خوب ميدانند که جه ميخواهند و چه نميخواهند.  در نتيجه وقتي هر برنامه حد اقلي طرح ميشود همه تهييج ميشوند، اما زود فاصله ها با آنچه ميخواهند برايشان آشکار شده و جمع ها مي پاشند.

 

 اين روشني خيلي بر عکس زمان 1357 است،  که حتي زمان تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي هنوز براي اکثر نيروهاي سياسي، اختلافشان با اسلامگرايان روشن نبود. و هتوز اتحاد حد اقل خميني تا اعدام هاي 1360 ، از طريق مطلع ترين نيروهاي سياسي پشتيباني ميشد،  و اگرچه دليل خط سياسي انها بود،  ولي فقط آن نبود،  و اکثر هوادارانشان هم حرف هاي خميني در باره *همه با هم* را باور ميکردند، تا جوخه هاي اعدام گروه مشخص آنها را هدف ميگرفت.

 

 امروز چنين نيست.  مثلأ شعار اتحاد به دور رفراندوم مدت هاست طرح شده و همه ميپرسند بعد از آن چه؟  اين که يک نيروي سياسي نظير سلطنت طلبان يا ملي مذهبي ها بتواند از نيروي بقيه،  با استفاده از اين شعار،  راي بدست آورد،  و فردا حکومت خود را بسازد،  باعث شده که هيچکسي حتي هواداران سلطنت طلبان و ملي مذهبي ها،  متحد کردن جنبش دور اين شعار را جدي نگرفته،  و جز گفتن آن در اين و آن مصاحبه مطبوعاتي، کسي را بدورش متشکل نکرده اند.

 

جمهوري خواهاني هم که با   شعار رفراندوم  و يا پلاتفرم هاي حد اقل جند ماده اي خواسته اند جنبش را متحد کنند شکست خورده اند،  و جمع هايشان همان کساني است که روي مطالب بسيار بيشتري، چه به صورت مثبت و چه به صورت منفي،  اشتراک نظر دارند،  که برخي کتبي نشده،  و محصول سال ها فعاليت مشترک است،  اما ااساسأ اتحادحتي چند نفرشان،  روي آن حد اقلي که ظاهرأ اعلام ميشود نيست.

 

همانطور که قبلأ نوشتم اتحاد براي جمهوري سکولار که اکثر مردم ايران  با آن همخواني دارند،  با اتحاد آنها که امروز خود را جمهوريخواه ميخوانند،  يکي نيست،  و دومي خيلي زود با طرح موضوعات واقعي نظير جدائي مذهب و دولت از هم ميپاشد. در واقع اين دوران ديگر زمان خميني در 1357 نيست که جنبش سياسي ايران را بشود دور يک شعار و يا دور يک پلاتفرم حد اقل متحد کرد. به نظر من خيلي آگاهي آنانکه به موضوعات سياسي ايران توجه دارند بالا رفته و با چنين طريقي نميشود جنبش را متحد کرد.

 

اين امر ممکن است باعث ديرتر به نتيجه رسيدن شود، ولي اقلأ بعد از پيروزي هر جريان، بقيه خود را سر زنش نميکننند که چرا دور يک شعار متحد شدند و سکوي پرش سلطنت يا يک حکومت بعثي و يا هر چيز ديگري که دوست ندارند، به خاطر نا آگاهي شدند،  و نه چونکه انتخاب آن شد،  چون انتخاب اکثريت واقعأ آگاهانه همان بود.

 

 در شرايط هيجان ضد شاه، جمهوري اسلامي نصيبمان شد و در شرايط هيجان ضد جمهوري اسلامي، نميخواهيم دوباره از چاه در آئيم و به چاله افتيم.  بنظر من دليل شکل نگرفتن اتحاد روي برنامه هاي حد اقل اين موضوع است.  حتي طرفداران خود سلطنت طلبان و ملي-مذهبي ها هم ميخواهند بدانند جزئيات آنجه رهبرانشان نويد ميدهند چيست،  همانطوريکه طرفداران جمهوري خواهان از رهبران خود درباره فدراليسم و اقبصاد دولتي و نقش مذهب در قوه قضائيه ميپرسند.

 

اين موضوع عمق جنبش،  مخصوص جمهوري خواهان نيست، اين مردم ايرانند که جزئيات آنچه بخواهد به رفراندوم گذاشته شود را از قبل ميخواهند،  و نميخواهند که دوباره 24 سال افسوس بخورند که چرا از اول قرار را روشن نکردند،  و اين قرار چيزي نيست جز طرح قانون اساسي،  حال يک طرح يا جند طرح، ولي وقتي به آن راي ميدهند مشخص است.  يعني نمي آيند به سلطنت در رفراندوم راي دهند،  به اميد سلطنت سوئد،  و سلطنت محمد رضا شاه نصيبشان شود،  و يا به جمهوري راي دهند،  به اميد جمهوري آمريکا،  و جمهوري موروثي  سوريه يا کره شمالي يا آذربايچان خاندان علي يف نصيبشان شود.

 

 اين است که بحث درباره قانون اساسي آينده در ميان ايرانيان شروع شده و رهبران سياسي بهتر است در اين بحث ها شرکت کنند و گرنه کسي فردا به آنها راي نخواهد داد،  مگر آنکه فکر کنند آمريکا آنها را به قدرت خواهد رساند که در آنصورت بهتر است رفراندوم را هم حذف کنند و کودتا کنند و نظير 28 مرداد اسمش را قيام ملي بگذارند،  و 50 سال سعي کنند اين قصه را به مردم بقبولانند،  حتي وقتي در خود سيا اين مدارک شامل مرور زمان شده،  و منتشر شده،  و بعد سعي کنند جلوي انتشار مدارک را، با استفاده از نفوذ خود بگيرند، و خود را مضحکه جهان کنند، که شاهد است جريان سياسي کشوري،  هنوز به دروغ 50 سال پيش احتياج دارد،  تا به حکومت برگردد.

 

 به نظر من اين ها همه اتلاف وقت و نديدن واقعيت است، که مردم ما آگاه شده اند و به اصطلاح معروف سر مردم ديگر نميشود شيره ماليد.  نه تنها سلطنت طلبان، بلکه جمهوري خواهان، نه تنها اسلاميون، بلکه کمونيست ها، مليون، آينده نگرها و همه ديگر.  ديگر شعارهاي کلي کافي نيست.  طرح (ها) براي قانون اساسي آينده لازم است.

 

نميخواهيم بعد از سقوط رژيم عده اي طرحي واپسگرايانه نظير افغانستان ، با پشتيباني خارجي ارائه کنند و استدلال کنند که اگر اسلام يا شاه، بر قانون اساسي الويت نداشته باشد،  جنگ داخلي ميشود،  و اينچنين بر مبناي شعار کاذب اتحاد ملي،  قانون اساسي عقب مانده تر از 100 سال پيش برايمان هديه آورند، البته اينبار خير خواهان غربي و نه شريعتمداران داخلي،  که فکر ميکنند ما حتي امروز لياقت آنچه آنها 200 سال پيش داشتند  را نداريم، و حال در قرن 21، باز گشت به  شاه يا باز گشت به شريعتي را براي ما تجو.يز ميکنند.

 

 پاسخ به همه اين ها فقط ارائه قانون اساسي از طرف خود ماست.  چه جمهوري خواه و چه سلطنت طلب و هر چه ديگر، از رهبران خود امروز بخواهيم که ميثاق واقعيشان را در يک يا جند طرح قانون اساسي ارائه دهند،  و علنأ به سوألات ما پاسخ دهند،  و نه فردا که همچون شاه و خميني،  نيازي به پاسخگوئي احساس نکنند،  و اگر اعتراض کنيم در اوين جايمان دهند.  اکنون زمان طرح قانون اساسي و روشن کردن موضع رهبران سياسي در مورد بند بند آن است، چه فردا دير است.

 

اکنون بحثي در محل بحث آزاد جبهه ملي در آدرس زير جريان دارد.  اگر مايليد در اين بحث،  که با بررسي طرح آقاي اردشير دولت شروع شده،  شرکت کنيد. تالار بحت جبهه ملي تالار آزاد است و ميتوانيد نظرات خود را بحث کنيد. من خود نيز عضو جبهه نيستم و آن جا را  انتخاب کردم به خاطرآنکه  مجمع بحث سياسي مناسبي است.  حتي اگر مسأله اي هست، اين بحث يک ستون مستقل در آن جا است،  و مستقيمأ در آدرس زير قابل دسترسي است.  بحث به زبان انگيسي است،  ولي در تالارIBB اين بحث هم زمان به زبان فارسي جريان دارد، که آدرس آن هم در زير آمده است.

 

به نظر من خوب است که در قدم بعدي سميناري تدارک شود و از همه دنيا ايرانيان بتوانند بو سيله اينترنت و ماهواره در آن شرکت کنند.

براي منابع درمورد اين بحث به صفخه زير مراجعه کنيد:

 

http://iranscope.ghandchi.com/Anthology/Constitution/const.htm

 

صفحه بالا همچنين مستقيمأ از صفحه اول سايت ايرانسکوپ قابل دسترسي است.

 

 

 

به اميد جمهوری آينده نگر، فدرال، دموکراتيک، و سکولار در ايران

 

سام قندچی، ناشر و سردبير

ايرانسکوپ

http://www.iranscope.com

16  آبان 1382

Nov 7, 2003 

 

 

 

-------------------------------------------------------- 

مقالات تئوريک

http://www.ghandchi.com/BasicWritings.htm

 

فهرست مقالات

http://www.ghandchi.com/SelectedArticles.html

 

 

 

 

  Go to Discovery for Unique Gifts